velikost textu

Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu
Název v angličtině:
Olfactory testing with focus on workers in the chemical factory
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.
Id práce:
82255
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn A) Vyšetření čichu pomocí parfémovaných fixů K vyšetření čichu jsme se rozhodli použít běžně dostupné parfémované fixy vyráběné firmou Centropen určené ke kreslení. Celkem jsme k vytvoření vhodné metody a k ověření postupu provedli čtyři samostatné studie. 1. V prvotní studii jsme vyšetřili 100 osob (50 zdravých a 50 s poruchou čichu nebo onemocněním s vlivem na čich). Výsledky vyšetření, které obsahovalo část diskriminace a identifikace, odpovídaly standardním olfaktometrickým testům. 2. Protože byla uvedená metoda časově náročná, hledali jsme jednodušší postup vyšetření. Vytvořili jsme pět různých metod, jejichž výsledky jsme srovnali s testem Sniffin’ Sticks (část vyšetření prahu a identifikace). Postup vyšetření vykazující ze všech metod nejlepší sensitivitu a specificitu pro anosmii byl nazván Odourized Markers Test (OMT). Do této studie jsme zařadili celkem 189 osob. 3. Abychom vyloučili možný vliv barev fixů na screening anosmie, rozhodli jsme se srovnat vyšetření barevnými fixy s fixy bílými (současně bylo provedeno vyšetření testem Sniffin’ Sticks). Celkem jsme vyšetřili 198 osob. Výsledky studie neprokázaly statisticky významný rozdíl pro záchyt anosmie při použití barevných nebo bílých fixů. 4. Aby bylo vyšetření čichu možné provádět i bez asistence vyšetřující osoby, byla stejná metoda upravena pro vyšetření samotným pacientem. Vyšetření standardním postupem si provedlo 128 osob, 82 jedinců si čich vyšetřilo samo. Všechny osoby byly současně vyšetřeny testem Sniffin’ Sticks. Ve studii nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v záchytu anosmie mezi oběma skupinami. V uvedených studiích se nám podařilo vytvořit a ověřit screeningovou metodu vyšetření čichu za použití parfémovaných fixů. Nebyl zjištěn vliv barev fixů na záchyt anosmie a vyšetření čichu si mohou pacienti provádět sami. B) Vyšetření čichu u pracujících v chemickém provozu Testem parfémovaných fixů, metodou uvedenou v pilotní studii, jsme vyšetřili celkem 66 osob (16 akutně intoxikovaných v minulosti a 50 zdravých). Medián bodového zisku u zdravých osob byl vyšší než u akutně intoxikovaných, rozdíl však nebyl statisticky významný (p=0,208). Typ chemikálie ani práce v chemickém průmyslu v době vyšetření neměly statisticky významný vliv na bodový zisk u osob exponovaných chemickým látkám v minulosti. Nebyl zjištěn statisticky významný vliv na čichovou funkci u osob po akutní intoxikaci chemickými látkami.
Abstract v angličtině:
Summary A) Olfactory evaluation using perfumed markers In our work we focused on creation of a new, cheap and orientation method of olfactometry. To assess olfactory function we decided to use perfumed markers, available in stationery, made by company Centropen. These markers are designed for use by children. We projected four individual studies to create a new technique of examination using perfumed markers and to evaluate its function. 1. In a pilot study we examined 100 subjects (50 healthy and 50 suffering from olfactory loss). Examination technique consisted of two parts, discrimination of odorants and identification. The results of this test were in concordance with generally used subjective olfactometry tests. 2. Due to huge time consumption of technique used in the pilot study, we decided to find simpler and faster technique of examination. Five different techniques were created and compared with standard olfactory test Sniffin’ Sticks (part threshold and identification). In total 189 subjects were included in this study. The technique with the best results considering sensitivity and specificity for screening ansomia was named Odourized Markers Test (OMT). The subjects were asked to spontaneously name the odorants fist and then to choose the most proper name for an odorant from four options. This technique was further evaluated in following studies. 3. To exclude the influence of the colours of the markers, we decided to compare the results of OMT using coloured and white perfumed markers. In total 198 subjects took a part in this study, 128 and 70 were tested using coloured and white markers, respectively. Olfaction was currently assessed by Sniffin’ Sticks in all subjects. Results of this study didn’t proved statistically significant difference in screening anosmia using coloured or white perfumed markers. 4. To evaluate olfaction using OMT without assistance of examiner, the same technique was adapted for use by subjects themselves. 210 subjects were included in this study, 128 were tested using standard technique of examination and 82 subjects measured olfactory ability themselves. No statistically significant difference was found out between both groups in screening anosmia. New screening method of olfaction using perfumed markers (OMT) was created and evaluated in several studies. Influence of colours on screening anosmia was not found. The test can be performed by patients themselves.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 109 kB