velikost textu

Změny kostní hmoty u vybraných endokrinních chorob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny kostní hmoty u vybraných endokrinních chorob
Název v angličtině:
Changes of bone mass density in selected endocrine diseases
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Vašátko
Školitel:
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
Id práce:
82245
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Osteoporóza skeletu je závažný společensko-medicínský problém. Ve vyspělých evropských státech jí trpí kolem 6% obyvatel. Etiologicky se jedná o multifaktoriální onemocnění. Endokrinopatie hrají ve vzniku osteoporózy významnou roli. V této práci jsme se zaměřili na vztah tří vybraných endokrinopatií ke kostnímu metabolismu. Cíle práce: Ad 1/ Posoudit vliv dlouhodobé terapie tyreoidálními hormony (substituční a supresní dávkou) na kostní hmotu a kostní metabolismus. Ad 2/ U pacientů s mírnou primární hyperparatyreózou posoudit možnosti predikce vývoje kostní hmoty po operačním řešení. Ad 3/ U pacientů s deficitem růstového hormonu posoudit změny kostní hmoty, kostního metabolismus a tělesného složení při substituční terapii růstovým hormonem. Soubor a metodika: Ad 1/ a) Průřezová část studie - 76 pacientů na supresní terapii L- tyroxinem, 34 pacientů na substituční terapii. U obou skupin jsme vyšetřili markery kostního obratu a hodnoty kostní hmoty. Zhodnotili jsme, jak se tato terapeutická schémata odráží na kostním metabolismu a provedli jsme porovnání obou skupin navzájem. b) V druhé prospektivní části jsme pak sledovali vývoj kostní hmoty pacientů obou skupin v čase (5let). Ad 2/ Retrospektivní průřezová studie - 54 pacientů s primární hyperparatyreózou. Vyšetřili jsme markery kostního obratu a hodnoty kostní hmoty před a jeden rok po úspěšném operačním řešení onemocnění. Roční průměrné změny kostní denzity jsme korelovali s předoperačními parametry. Ad 3/ Prospektivní sledování (8 let) – u 32 pacientů s deficitem růstového hormonu jsme v ročních intervalech hodnotili vývoj hodnot kostní denzity a tělesného složení (tukové a beztukové hmoty) při substituční terapii růstovým hormonem. Výsledky: Ad 1/ U nemocných na substituční i supresní terapii L-tyroxinem jsme zjistili normální hodnoty kostní denzity. Nezjistili jsme signifikantní rozdíl v hodnotách kostní denzity mezi skupinou pacientů na supresní resp. substituční terapii v oblasti L-páteře. V oblasti proximálního femuru byla kostní denzita nižší u skupiny na supresní terapii, rozdíl byl na hranici statistické významnosti. U postmenopauzálních žen na supresní terapii byla kostní hmota statisticky významně nižší oproti stejným ženám na substituční terapii a to predominantně v oblasti proximálního femuru. Nebyl signifikantní rozdíl v hladinách markerů kostního obratu mezi skupinami na supresní a substituční terapii. 5-ti letá supresní terapie nevedla u našeho souboru k významnému úbytku kostní hmoty oproti nemocným na substituční terapii. Ad 2/ Pooperační nárůst kostní denzity v oblasti proximálního femuru i bederní páteře velmi těsně koreloval s hodnotami kostního obratu. Korelace se sérovou hladinou parathormonu byla méně těsná, se sérovým vápníkem a odpady vápníku v moči byla volná, či již nevýznamná. Ad 3/ Hodnoty kostní hmoty při substituční terapii růstovým hormonem v průběhu sledování narůstaly. Hodnoty tělesného tuku (jak celkového, tak centrálního) během prvních let sledování klesaly, v následujících letech již byly stacionární. Paralelně hodnoty beztukové tělesné hmoty během prvních let narostly, v dalším sledování již byly stacionární. Závěry: Ad 1/ Dlouhodobá substituční terapie L-tyroxinem nemá negativní vliv na kostní hmotu. Supresní terapie zejména u postmenopauzálních žen představuje určité riziko poklesu kostní hmoty. Ad 2/ Máme k dispozici ukazatele předpovídající míru nárůstu kostní hmoty po operačním řešení primární hyperparatyreózy. Ad 3/ Substituční terapie růstovým hormonem má příznivý a zdá se, že dlouhodobý efekt na kostní hmotu dospělých pacientů. Pozitivním způsobem též ovlivňuje jejich tělesné složení. Délka přetrvávání tohoto efektu je předmětem dalšího zkoumání.
Abstract v angličtině:
Summary Osteoporosis is a serious social and medical problem. About 6% people suffer from osteoporosis in European countries. As for aetiology it is a multi-factorial disease. Endocrinopaties play an important role in it's development. We focused on three specific endocrinopaties with relation to bone metabolism in our study. Goal of the study: 1/ To evaluate the influence of long term thyroid hormone therapy (substitution and suppressive dose) on bone mass and bone metabolism. 2/ To evaluate the possibility of prediction of bone mass increase after the operation in patients with mild primary hyperparathyroidism. 3/ To evaluate changes of bone mass, bone metabolism and body composition in patients with growth hormone deficiency treated with growth hormone substitution. Patients and methods: 1/ a) First - cross sectional part of the study – 76 patients on suppressive dose of L-thyroxine therapy, 34 patients on substitution therapy. We examined bone markers and bone mass in each group. We evaluated how each of the two doses of therapy influences the bone metabolism and we compared the groups with each other. b) In second - prospective part of the study - we observed the changes of bone mass in the course of the time (5 years) in each group. 2/ Retrospective cross-sectional study - 54 patients with primary hyperparathyroidism. We examined the bone markers and bone mass before and one year after the successful operation. We correlated average change of bone density one year after the operation with preoperative parameters. 3/ Prospective study (8 years) – 32 patients with growth hormone insufficiency. We annually evaluated the influence of growth hormone substitution therapy on bone mass and body composition (fat and lean body mass). Results: 1/ We observed normal bone density in patients on substitution and suppressive L- thyroxine therapy. We did not find out significant differences in bone density of L-spine between groups of patients on suppressive or substitution therapy. The bone density of proximal femur was lower in the suppressive therapy group, the difference was at the border of statistical significance. Bone density was significantly lower in postmenopausal women on suppressive therapy in comparison with women on substitution therapy, predominantly in proximal femur. There was no significant difference in levels of bone markers between the suppressive and substitution groups. 5-year suppressive therapy did not lead to significant decline of bone mass in comparison with substitution therapy. 2/ The increase of bone density in proximal femur and L-spine correlated strongly with bone markers. The correlation with parathormone level was less strong, with serum and urine calcium it was weak or insignificant. 3/ Bone density increased in the period of the growth hormone substitution therapy. Body fat (total or trunk) decreased during the first years, with stable levels afterwards. Lean bone mass increased during the first years, with stable levels afterwards. Conclusion: 1/ The long-term substitution therapy has no negative influence on bone mass. However, suppressive therapy brings about some risk of bone mass loss, especially in postmenopausal women. 2/ There exist predictors of bone mass increase after operation for primary hyperparathyroidism. 3/ We proved positive and probably long-lasting effect of growth hormone substitution therapy on bone mass in adult patients. We proved positive effect on body composition as well. The period in which this effect will persist is the matter of further studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Vašátko 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Vašátko 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Vašátko 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Vašátko 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Václav Hána, CSc. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 216 kB