velikost textu

Přínos dynamické kontrastní ultrasonografie pro diferenciální diagnostiku/ ložiskových jaterních lézí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos dynamické kontrastní ultrasonografie pro diferenciální diagnostiku/ ložiskových jaterních lézí
Název v češtině:
Přínos dynamické kontrastní ultrasonografie pro diferenciální diagnostiku ložiskových jaterních lézí
Název v angličtině:
Benefits of dynamic contrast ultrasonography for differential diagnosis focal liver lesions
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Id práce:
82238
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
2. Souhrn Cíl: Zhodnotit pínos dynamické kontrastní ultrasonografie pro diferenciální diagnostiku ložiskových jaterních lézí se zamením na solidní benigní jaterní postižení, s posouzením typických píznak jednotlivých ložisek. Soubor a metoda: Do studie jsme celkov zahrnuli 144 pacient, které mli pi ultrazvukovém vyšetení zjištné ložisko; celkov jsme vyšetili dynamickou kontrastní ultrasonografií 163 ložisek. Definitivní diagnosa ložisek byla ovena pomocí výpoþetní tomografie (26,4 %), magnetické rezonance (60,4 %) þi histologickým vyšetením ložiska (25,8 %). V souboru pevažovaly ženy (n=90) nad muži (n=54), prmrný vk vyšetovaných byl 47,6 roku. Poþet benigních ložisek (n=137) významn pevyšoval léze maligní (n=26).V celém souboru pak dominoval nález hemangiom (n=66), druhým nejþastjším hodnoceným ložiskovým postižením byla fokální nodulární hyperplazie (n=42). Ostatní ložiska byla sledována v menších poþtech; zonální steatóza nebo asteatotické okrsky v 21 pípad, metastatické postižení (n=15), HCC (n=7), regenerativní nodulární hyperplazie (n=5), periferní cholangiogenní karcinom (n=4). Zbylá 3 ložiska byla vzácným jaterním postižením: zántlivý pseudotumor, hepatální adenom a epitheloidní angiomyolipom. Výsledky: Celková pesnost vyšetení pro urþení malignity þi benignity ložiska byla 95,7 %. Z pohledu maligního ložiska byla senzitivita vyšetení 96,2 %, specificita 95,6 %, pozitivní prediktivní hodnota 80,6 % a negativní prediktivní hodnota 99,2 %. Celková pesnost pro druhovou charakterizaci ložiska byla v našem souboru 89,0 %. Špatn jsme druhov zaadili 18 ložisek (11 %), z toho 15 benigních (10,9 % ze všech benigních ložisek) a 3 maligní (11,5 % ze všech maligních ložisek). Z 66 hemangiom jsme jich 58 (87,9 %) správn druhov urþili. V 8 pípadech nebyla charakteristika ložiska správná, avšak z tchto 8 jsme jich 6 správn rozpoznali jako benigní lézi. Pouze 2 ložiska byla námi urþena jako ložiska maligní povahy dle CEUS. Celkov jsme tedy jako benigní správn zaadili 97,0 % ložisek hemangiom. FNH jsme správn diagnostikovali v 92,7 % (n=39), ze tí špatn urþených ložisek jsme pouze jedno oznaþili za maligní. Všechna 3 tato ložiska mla rozmry pod 20 mm vþetn (17,20 a 20 mm). Pesnost pro ložiska FNH vtší jak 20mm byla tedy v našem souboru 100 %. Celkov jsme jako benigní správn urþili 97,6 % ložisek FNH. Závr: Pesnost CEUS celkov dle našich výsledk i publikovaných prací významn pevyšuje senzitivitu i specificitu nativní ultrasonografie a je srovnatelná s výsledky CT a MR. Zpsob vyšetení a použitá intravaskulární kontrastní látka pináší nkteré specifické opacifikaþní znaky benigních a maligních jaterních ložiskových lézí. 4
Abstract v angličtině:
3. Summary Purpose: To evaluate the clinical utility of contrast enhanced ultrasonography (CEUS) for the characterisation of focal liver lesions with the emphasis on the benign entities. Our aim was to find out the accuracy of CEUS to differentiate between the malignant and benign lesions and to extend the knowledge about the typical signs of solid benignomas on CEUS. Material and methods: our material consists of 163 liver masses observed in 144 patients. The final dianosis has been stated by means of the computed tomography in 26.4 %, magnetic resonance imaging (60.4 %) and histology (25.8 %). There was a majority of women (n=90) against men (n=54); the average age was 47.6 years. The number of benign lesions (n=137) markedly exceeded the number of malignant ones (n=6). The dominant lesions were hemangiomas (n=66), the second most common was focal nodular hyperplasia (FNH, n=42). The other lesions comprised of limited numbers of entities(focal steatotic or nonsteatis regions: n=21, metastatic lesions: n=15, hepatocelullar carcinoma, n=7, regenerative nodular hyperplasia, n=5, peripheral cholangiogenic carcinoma, n=4, and others – inflemmatory pseudotumour, adenoma, epithelial angiomyolipoma). Results: The accuracy of CEUS for the differentiation of malign or benign lesion was 95, 7 %. Regarding the statement of the diagnosis of malignant lesion, sensitivity of the method was 96.2 %, specificity 95.6 %, positive predictive value was 80.6 % and negative predictive value was 99.2 %. The incorrect diagnosis on CEUS has been stated in 18 (11 %) lesions; 15 of them were benign and 3 malignant. In the group of 66 hemangiomas, 58 (87.9 %) have been correctly characterised. Among the 8 cases of incorrect final diagnosis, the 6 lesions have been correctly assigned as benign and only 2 were reported as malignant. Overall, 97 % of hemangiomas have been reported as benignomas. FNH was correctly diagnosed in 92.7 % (n=39). Among the 3 erroneously characterised lesions, only 1 was reported as malignant. All these three lesions were of 20 mm or less in size. The overall accuracy for the diagnosis of FNH as a benign lesion was 97.6 %. Conclusion: Based of our results and currently available published data, the accuracy of CEUS for the differentiation of benign and malignant lesions exceeds the accuracy of non-contrast enhanced ultrasonography and can be well compared with CT and MR. Furthermore, typical features of blood-pool contrast agent and dynamic recording of enhancement bring some specific signs for better differentiation betweeen the most common bening and malignant lesions. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB