velikost textu

Využití optické koherentní tomografie u makulárních chorob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití optické koherentní tomografie u makulárních chorob
Název v angličtině:
Optical coherence tomography in macular diseases
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ilona Součková
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Id práce:
82232
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Optická koherentní tomografie („Optical coherence tomography“, OCT) je metoda, která umožňuje neinvazivní vyšetření nitroočních struktur přes transparentní prostředí bez jakékoliv separace tkání in vivo s vysokým hloubkovým a příčným rozlišením (v řádu mikrometrů). V oftalmologii slouží především k vyšetření makuly, papily zrakového nervu a vrstvy nervových vláken s tím, že umožňuje zobrazení tkání do hloubky 2 mm vzhledem k pohlcení světla. Význam makulární problematiky v současné době stoupá na základě zvyšujícího se počtu nemocných, zlepšující se diagnostiky a rozšiřujícího se spektra terapeutických metod. Cílem práce je určit roli OCT ve spektru současných vyšetřovacích metod na souborech pacientů u čtyř vybraných chorob postihujících makulu: idiopatická makulární díra, věkem podmíněná makulární degenerace, melanocytární tumory cévnatky a ohraničený choroidální hemangiom. Soubor obsahuje celkem 76 pacientů zařazených do skupiny podle příslušné choroby makuly. Tyto pacienty jsem sledovala na Oftalmologické klinice FNKV, Praha od 1/2002 do 9/2008. Kromě dalších potřebných vyšetření jsem makuly obou očí (n = 152) při každé kontrole vyšetřila na OCT (Stratus OCT 3, Zeiss) pomocí techniky „radial lines“ v délce 6 mm, na základě které byla získána retinální mapa včetně hodnoty tloušťky sítnice ve fovee (TSF) a makulárního objemu. K statistické analýze dat byl použit program NCSS. Na souboru pacientů s idiopatickou makulární dírou (n = 25) bylo potvrzeno, že anatomické i funkční výsledky operace jsou statisticky významně závislé na velikosti idiopatické makulární díry zjištěné dle OCT (p = 0,021, resp. 0,022). OCT také zcela změnilo pohled na stadium Ib, které je obtížné určit biomikroskopicky. Pokud není vrstva fotoreceptorů porušena, může stav přejít do chronického stadia (vitreomakulární trakční syndrom), kdy operační řešení není urgentní. Naopak při porušené vrstvě fotoreceptorů lze včasnou operací snížit riziko nebezpečí z prodlení. Na souboru pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (n = 20) bylo zjištěno, že při provádění kombinace fotodynamické terapie s verteporfinem a intravitreální aplikace ranibizumabu odpovídá signifikantní zlepšení vizu vyjádřeného decimálně nebo pomocí logMAR (p = 0,00097, resp. 0,00059) statisticky významnému poklesu hodnot tloušťky sítnice ve fovee i makulárního objemu (p = 0,0019, resp. 0,00055). Biomikroskopické nálezy v průběhu léčby často nejsou zcela jednoznačné, což v minulosti znamenalo indikovat fluorescenční angiografii. Dnes, pokud se na OCT aktivita léze neprokáže, je pacient riziky tohoto invazivního vyšetření zatížen méně. Na souboru pacientů s melanocytárními tumory cévnatky (n = 20) bylo stanoveno, že přítomnost subretinální tekutiny hodnocená pomocí OCT je statisticky významně závislá na diagnóze melanomu (p = 0,000070), u něhož tak lze indikovat léčbu ještě předtím, než je prokázán jeho růst. Radikální léčba, jejíž indikace je u lézí s hraniční velikostí tohoto zhoubného onemocnění v souladu s moderními terapeutickými trendy, vedla k signifikantnímu zmenšení prominence (p = 0,033) i baze tumorů (p = 0,0040) a hodnot tloušťky sítnice ve fovee bodě i makulárního objemu (p = 0,0090, resp. 0,0070). Na souboru pacientů s ohraničeným choroidálním hemangiomem (n = 11) bylo určeno, že došlo k signifikantnímu zlepšení vizu (p = 0,0033) a zároveň k poklesu hodnoty tloušťky sítnice ve fovee i makulárního objemu (p = 0,0044, resp. 0,0010) po fotodynamické terapii s verteporfinem. Rozhodnutí o ukončení léčby, aniž se tumor ve většině případů zcela oploštil, bylo umožněno průkazem vstřebání subretinální tekutiny právě dle OCT. Ve své práci jsem tak prokázala, že role OCT vyšetření ve spektru současných vyšetřovacích metod u všech výše uvedených makulárních chorob je vzhledem ke zpřesnění diagnostiky a výsledků terapie v dnešní době nezastupitelná.
Abstract v angličtině:
Summary Optical coherence tomography (OCT) is a noninvasive, transpupillary imaging technology that can examine tissues with high axial and transverse resolution (in µm) in vivo. It is widely used in ophthalmology to document optic disc, nerve fibre layer and macula at different levels in front of, within and under the retina up to 2 mm in depth due to light absorption. Management of macular diseases becomes more important now-a-days due to increasing amount of patients, improved diagnostic methods and new therapeutic options. The aim of the study is to determine the role of OCT among the different examination methods on four patient groups of specific macular diseases: idiopathic macular hole, age- related macular degeneration, melanocytic choroidal tumors and circumscribed choroidal hemangioma. I have followed-up 76 patients at the Eye department of Faculty hospital Kralovske Vinohrady, Prague from January 2002 to September 2008. I have performed complete eye examination together with OCT (STRATUS OCT 3, Zeiss) on both eyes (n = 152) at all visits. “Radial lines” technique consisted of a spoke pattern protocol with 6 mm of scan length. The algorithm computed retinal map including foveal retinal thickness (FRT) and macular volume. NCSS software was used for statistics. There was reported in the group of idiopathic macular hole (n = 25) that anatomical and functional results of operation are significantly depended on the macular hole diameter evaluated by OCT (p = 0.021 and 0.022 respectively). OCT helped to understand the stage 1b, which is difficult to determine by biomicroscopy. If the photoreceptor layer is consistent, the disease may become chronic (vitreomacular traction syndrome). The operation may be postponed in this case. On contrary, when the photoreceptor layer is broken the operation should be performed without a delay. We concluded in the group of age-related macular degeneration (n = 20) that significant improvement of visual acuity (in decimal scale or in logMAR, p = 0.00097 and 0.00059 respectively) after combination therapy (photodynamic therapy with verteporfin and intravitreal ranibizumab) is related with significant decrease of FRT and macular volume on OCT (p = 0.0019 and 0.00055 respectively). There are borderline findings on biomicroscopy during the treatment in which fluorescein angiography was usually indicated in the past. Today, if there is no activity on OCT, patients suffer due to risk of this invasive examination much less. We evaluated in the group of melanocytic choroidal tumors (n = 20) that presence of subretinal fluid on OCT is significantly depended on the diagnosis of melanoma (p = 0.000070). It is possible therefore to perform the treatment before its growth is documented. There was significant decrease of thickness (p = 0.033) and base of the tumor (p = 0.0040) and both OCT values (FRT and macular volume, p = 0.0090 and 0.0070 respectively) after therapy in our melanoma patients. Final findings in the group of circumscribed choroidal hemangioma (n = 11) after photodynamic therapy with verteporfin were associated with visual acuity improvement (p = 0.0033) and decrease of FRT and macular volume (p = 0.0044 and 0.0010 respectively). Evaluation of resolution of subretinal fluid was possible by OCT which served as the endpoint of therapy and was achieved even without flattening of this benign tumor in majority of cases. I showed in my theses that the role of OCT among the different examination methods in studied macular diseases is in recent period of their improved management essential.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ilona Součková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ilona Součková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ilona Součková 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Ilona Součková 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 113 kB