velikost textu

Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném
Název v angličtině:
Cost types in adversarial civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Zbořil
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
82203
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
druhy nákladů řízení, civilní řízení sporné
Klíčová slova v angličtině:
Sorten von Prozesskosten, Zivilstreitverfahren
Abstrakt:
Resumé Téma mé rigorózní práce zní „Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném“ a jejím cílem je přiblížení této dílčí problematiky oblasti nákladů řízení a její právní rozbor. Práce nepojednává o celkové právní úpravě nákladů řízení, tak jak je upravena v hlavě třetí občanského soudního řádu, ale snaží se blíže analyzovat jednotlivé druhy nákladů řízení, které jsou demonstrativně uvedeny v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. V práci jsem se nesnažil o pouhé nastínění právní úpravy, která je de lege lata poměrně roztříštěná v několika zákonných a podzákonných předpisech. Práce by totiž měla rovněž poukázat na bohatou a četnou judikaturu, která tuto oblast dotváří. Tu lze rozdělit na soudní rozhodování, konkretizující nejasnou normativní právní úpravu a judikaturu – téměř výlučně ze strany Ústavního soudu – přinášející zásadní hlediska a závěry. To platí zejména ve vztahu k vyhl. č. 484/2000 Sb., upravující odměnu za zastoupení advokátem nebo notářem, kterou Ústavní soud zrušil svým nálezem. Mimoto jsem se v práci snažil zhodnotit v kapitole upravující odměnu zastoupení advokátem právní úpravu historicky, a to počínaje rokem 1990, resp. vyhl. č. 270/1990 Sb. do současnosti (včetně mých závěrů). Důvodem je zejména přiblížení některých zásadních milníků v této oblasti (a to zejména zásadní nálezy či usnesení Ústavního soudu či přijetí § 14b advokátního tarifu) a jejich odraz v současné právní úpravě. Ze svého pohledu jsem také v práci nabídl úpravu de lege ferenda (například u tzv. „kvalifikované“ výzvy k plnění dle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu či změna úpravy odměny advokáta v tzv. bagatelních věcech). Systematicky je práce mimo úvod a závěr členěna na 4 kapitoly. Úvod slouží čtenáři k přiblížení tematiky nákladů řízení a její podsložky v podobě jednotlivých druhů nákladů řízení. V kapitole dvě práce vysvětluje pojem a samotnou podstatu nákladů řízení a v kapitole tři pak uvádí základní zásady, které se v této oblasti uplatňují. Kapitola čtyři čtenáři nabízí prameny právní úpravy nákladů sporného řízení, resp. jejích druhů, která je obsažena krom občanského soudního řádu i v dalších zákonných a podzákonných předpisech. Za nosnou kapitolu této práce lze označit kapitolu číslo pět, která podrobně přibližuje jednotlivé druhy nákladů civilního sporného řízení (soudní poplatek, hotové výdaje atd.). Své výjimečné postavení v rámci této kapitoly zaujímá podkapitola o odměně za zastupování, které je oproti přechozím subkapitolám pojata částečně jako historický exkurs (včetně mých závěrů u jednotlivých podstatných etap), částečně jako rozbor úpravy de lege lata a také svým dílem obsahuje návrhy de lege ferenda. Závěrečná kapitola pak uzavírá celou práci a v ní obsažené závěry, hodnotící současnou úpravu, jsou doplněny o možnou budoucí normotvornou činnost v této oblasti. Klíčová slova: druhy nákladů řízení, civilní řízení sporné
Abstract v angličtině:
Zusammenfassung Das Thema meiner rigorosen Arbeit lautet „Die Sorten von Prozesskosten im Zivilstreitverfahren“ a und ihr Ziel ist das Fokussieren auf diese Teilproblematik im Bereich von den Prozesskosten und ihre rechtliche Prüfung. Die rigorose Arbeit behandelt nicht die gesamte Gesetzregelung von den Prozesskosten, wie sie im Kopf Drei der Zivilprozessordnung geregelt wird, sondern versucht sie um eine detaillierte Analyse von den einzelnen Prozesskosten, die demonstrativ im Paragraph § 137 Abs. 1 der Zivilprozessordnung genannt wird. In der rigorosen Arbeit versuchte ich nicht nur um eine Annäherung der rechtlichen Regelung, die de lege lata in etlichen Gesetzen und Verordnungen relativ verstreut ist. Sondern fokussierte ich auch auf zahlreiche Rechtsprechung, die dieses Bereich weiter prägt. Diese Rechtsprechung darf man in die Judikatur teilen, die unklare normative Rechtsregelung konkretisiert und Rechtsprechung – fast ausschließlich seitens des Verfassungsgerichts der Tschechischen Republik - die grundlegende Gesichtspunkte und Schlussfolgerungen bringt. Dies gilt besonders für die Verordnung Nr. 484/2000 Slg., die Belohnung für die Vertretung vom Rechtsanwalt oder Notar regelt, die das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik mit seinem Urteil aufhieb. Außerdem versuchte ich im Kapitel über die Belohnung von Vertretung um eine historische Beurteilung dieser Regelung, und zwar seit dem Jahre 1990, bzw. von der Verordnung, Nr. 270/1990 Slg., bis zu den heutigen Tagen (einschließlich meiner Ansichten). Der Grund besteht in einer Annäherung von den Meilensteinen in diesem Bereich (insbesondere dann grundsätzliche Urteile bzw. Beschlüsse des Verfassungsgerichts oder Aufnahme des § 14b in Verordnung Nr. 177/1996 Slg., Anwaltstarif) und ihre Wirkung in gegenwärtiger Regelung. Aus meiner Sicht bat ich in der Arbeit auch die Regelung de lege ferenda an (beispielwiese beim s.g. „qualifizierten“ Mahnbrief gemäß § 11 Abs. 1 Buchstabe d) des Anwaltstarifs oder Änderung von der Belohnungsregelung des Anwalts in s.g. bagatellen Sachen). Systematisch ist diese Arbeit, außer Einleitung und Abschluss, in vier 4 Kapitel geteilt. Die Einleitung dient dem Leser zur Annäherung des Themas Prozesskosten und ihren Teil in Form von den einzelnen Prozesskosten. Im Kapitel Zwei erläutert die Arbeit das Begriff und Kern von Gerichtskosten und im Kapitel Drei nennt sie die drei Grundsätze, die in diesem Bereich anzuwenden sind. Die Kapitel Vier bietet dem Leser die Rechtsquellen von Regelung der Kosten im Zivilstreitverfahren, bzw. ihre Sorten, an, die außer der Zivilprozessordnung auch in anderen Gesetzen und Verordnungen enthalten sind. Für das tragende Kapitel dieser Arbeit ist das Kapitel Fünf zu bezeichnen, die die einzelnen Kosten im Zivilstreitverfahren analysiert (Gerichtsgebühren, Barauslagen der Teilnehmer usw.). Eine außergewöhnliche Position stellt das Subkapitel über die Belohnung für die Vertretung ein, die im Vergleich zu den anderen Subkapiteln teilweise als historischer Exkurs (einschließlich meiner Ansichten bei der einzelnen wichtigen Etappen), teilweise als Rechtsanalyse der de lege lata Regelung, dient, und zum Teil enthält dieses Subkapitel auch die Regelung de lege ferenda. Das Schlusskapitel schließt die ganze Arbeit. In diesem Kapitel enthaltene Schlussfolgerungen, die gegenwärtige Regelung beurteilen, sind um mögliche künftige normative Tätigkeit in diesem Bereich ergänzt. Schlüsselwörter: Sorten von Prozesskosten, Zivilstreitverfahren
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Zbořil 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Zbořil 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Zbořil 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 225 kB