velikost textu

Problematika primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol
Název v angličtině:
Primary prevention problems of socio-pathologic phenomena at secondary schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Procházka
Školitel:
prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Id práce:
82188
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce přináší souhrnné poznatky o teorii a praxi realizace primární prevence sociálně patologických jevů v prostředí základních škol. Jejím cílem je přispět k současné diskusi o podobě efektivní prevence ve škole a obohatit poznání o prevenci o výsledky empirického výzkumu. První část práce se opírá o poznatky několika vědních oborů, jednotící pohled však vychází z okruhu sociální pedagogiky. Autor se věnuje problematice sociálně patologických jevů, jejich teoretickému vymezení i popisu těchto jevů ohrožujících žáky základních škol. Praktická část práce rozebírá a porovnává přístupy a problémy, které se v evropském a českém kontextu vyskytují při realizaci primární prevence v základní škole. Třetí částí je empirický výzkum, který je rozvržen do dvou etap. V první etapě je předmětem zájmu učitel, který ve funkci metodika prevence garantuje naplnění cílů, obsahu i metod prevence ve škole. V druhé etapě pak práce sleduje pohledy žáků základních škol na vybrané sociálně patologické jevy a na preventivní programy, které na školách zažívají. Výsledkem výzkumu je postižení problémů a souvislostí realizace prevence v prostředí základních škol.
Abstract v angličtině:
Dissertation brings summary knowledge about theory and practice of primary prevention realization of socio-pathologic phenomena within secondary school environment. Its target is to contribute to current discussion about effective prevention form in school and to enrich prevention cognition for empirical research findings. First part of dissertation is based on knowledge from several branches of science, nevertheless unifying view goes from sociál pedagogy range. Author deals with problems of socio-pathologic effects, their theoretic defínition and description of these effects that are endangering secondary school pupils. Practical part of dissertation analyses and compares approaches and problems, which are occurring in European and Czech context within primary prevention realization in secondary school. Third part is empirical research, which is set out for two phases. In the first phase is point of interest the teacher, which as an prevention methodist guarantees compliance with targets, content and prevention methods of prevention in the school. In the second phase then dissertation deals with views of secondary school pupils on selected socio-pathologic effects and prevention programs, which are in use at the schools. Research result is determination of problém and context of prevention realization within secondary school environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Procházka 519.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Procházka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Procházka 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 1.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc 976 kB