velikost textu

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy. Komparace auditivní a audiovizuální verze testů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika hudebnosti žáků základní školy. Komparace auditivní a audiovizuální verze testů
Název v angličtině:
Diagnostic of musical appreciation of primary school´s pupils. Comparison of auditory and audio-visual versions of the tests
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponenti:
Prof.PhDr. Eva Jenčková, CSc.
doc. PaedDr. Marie Slavíková
Id práce:
82187
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Práce se zabývá možnostmi měření úrovně hudebních schopností a dovedností žáků základní školy prostřednictvím kolektivních testů hudebnosti, zadávaných klasickým auditivním způsobem a experimentálně pomocí využití zrakové názornosti v podobě vizualizace. Autorka po uvedení do problematiky a nastínění historického vývoje testování definuje základní pojmy jako hudebnost, hudební schopnosti a dovednosti, test, vizualizace. Poté se věnuje metodologii koncipování testů pro žáky 1., 4. a 6. ročníku základní školy. Nejrozsáhlejší částí a těžištěm práce je vyhodnocení výsledků testů realizovaných v jednotlivých třídách běžných a experimentálních škol, jejich zpracování do skupinových protokolů, tabulek a grafů. Výzkum verifikoval většinu stanovených hypotéz a potvrdil potřebnost využití vizualizace nejen pro potřeby testování hudebních schopností, ale i během vlastního vyučování hudební výchovy. Propojení zrakového a sluchového vjemu vede nejen k rychlejšímu a snazšímu pochopení látky, ale také ke konkretizaci abstraktních hudebních pojmů, což je zejména pro menší děti nezbytné.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis deals with the possibilities of the measurement of the musical abilities and skills of the pupils through the collective tests of musicality. The test was prepared in two version. The first was „classical“ – only auditive, but the second version was “experimental“, it use the visualization in all subtests. Following a concise overview of the several tests of the musicality for last 100 years, the author defines the fundamental terms as musicality, musical abilities and skills, test, visualization. Following this introduction, she concentrates on the methodology of the construct of the tests for pupils of 1st, 4th and 6th classes of the primary school. The most extensive section of the thesis is devoted to the evaluation, description and interpretation of results of both versions of tests in several classes with use of many tables and graphs. This research verified most of hypothesis and confirmed the needfulness of the utilization of visualization not only for the testing procedure, but also for the teaching of music education in school. The interconnection of visual and acoustic perception helps pupils to understand subject matter faster and easier and also concretizes abstract musical concepts, what is necessary in case of younger age above all. 1 1 1 1 1 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 1.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PhDr. Eva Jenčková, CSc. 1.53 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Slavíková 1.61 MB