text size

Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace
Titile (in english):
Trends of regional differentiation in the reproductive behavior of the population in the Czech Republic during the transformation
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Martin Novák
Supervisor:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Thesis Id:
82172
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Demography and Geodemography (31-360)
Study programm:
Demography (N1303)
Study branch:
Demography (DEM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace Abstrakt Změna politického uspořádání v Česku s sebou přinesla mj. i razantní a neočekávané změny v demografickém vývoji. Předkládaná diplomová práce se zabývá reprodukčním chováním obyvatelstva v okresech Česka a hlavním cílem práce je analyzovat územní průběh těchto změn a zhodnotit, zda existují prostorové vzorce, dle kterých se šíří nové, inovační, reprodukční chování. Změna vzorců reprodukčního chování proběhla na území celého Česka ve velmi krátkém čase, ve kterém lze pozorovat rozdílné postavení „městských okresů“ s výjimkou Ostravy. Ve srovnání s ostatními okresy je v těchto okresech patrná rychlejší přeměna reprodukčních vzorců a stávají se tzv. vůdčími okresy v procesu transformace reprodukčního chování. Součástí předkládané práce je také provedená shluková analýza v pěti zvolených letech, jejíž cílem je seskupit jednotlivé okresy podle podobnosti reprodukčního chování. Klíčová slova: Okresy, druhý demografický přechod, plodnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost, proces difuze, regionální diferenciace, shluková analýza
Abstract:
Trends of regional differentiation in the reproductive behavior of the population in the Czech Republic during the transformation Abstract Changing the political system in the Czech Republic brought besides other things radical, unexpected changes in reproductive behavior of the population. This thesis deals with the course of changes in reproductive behavior of the population in the districts of the Czech Republic and the main aim of this thesis is to analyze the spatial development of these changes and whether there are spatial patterns, which are spread by new, innovative, reproductive behavior. Changing patterns of reproductive behavior was in the territory of around the Czech Republic in a very short time in which we can observe the different status of "urban districts" with the exception of Ostrava. In comparison with other districts we can see rapid transformation of reproductive patterns in these "urban" districts and they become the leading districts inthe process of transformation of repro ductive behavior.Includes of the presented study is also performed cluster analysis in five selected years, whose aim is to group the individual districts by similarity of reproductive behavior. Keywords: Districts, second demographic transition, fertility, nuptiality, divorce, abortion, process of diffusion, regional differentiation, cluster analysis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martin Novák 10.94 MB
Download Abstract in czech Mgr. Martin Novák 38 kB
Download Abstract in english Mgr. Martin Novák 20 kB
Download Supervisor's review RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 411 kB
Download Opponent's review RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 172 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB