velikost textu

Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace
Název v angličtině:
Trends of regional differentiation in the reproductive behavior of the population in the Czech Republic during the transformation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Novák
Vedoucí:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
82172
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace Abstrakt Změna politického uspořádání v Česku s sebou přinesla mj. i razantní a neočekávané změny v demografickém vývoji. Předkládaná diplomová práce se zabývá reprodukčním chováním obyvatelstva v okresech Česka a hlavním cílem práce je analyzovat územní průběh těchto změn a zhodnotit, zda existují prostorové vzorce, dle kterých se šíří nové, inovační, reprodukční chování. Změna vzorců reprodukčního chování proběhla na území celého Česka ve velmi krátkém čase, ve kterém lze pozorovat rozdílné postavení „městských okresů“ s výjimkou Ostravy. Ve srovnání s ostatními okresy je v těchto okresech patrná rychlejší přeměna reprodukčních vzorců a stávají se tzv. vůdčími okresy v procesu transformace reprodukčního chování. Součástí předkládané práce je také provedená shluková analýza v pěti zvolených letech, jejíž cílem je seskupit jednotlivé okresy podle podobnosti reprodukčního chování. Klíčová slova: Okresy, druhý demografický přechod, plodnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost, proces difuze, regionální diferenciace, shluková analýza
Abstract v angličtině:
Trends of regional differentiation in the reproductive behavior of the population in the Czech Republic during the transformation Abstract Changing the political system in the Czech Republic brought besides other things radical, unexpected changes in reproductive behavior of the population. This thesis deals with the course of changes in reproductive behavior of the population in the districts of the Czech Republic and the main aim of this thesis is to analyze the spatial development of these changes and whether there are spatial patterns, which are spread by new, innovative, reproductive behavior. Changing patterns of reproductive behavior was in the territory of around the Czech Republic in a very short time in which we can observe the different status of "urban districts" with the exception of Ostrava. In comparison with other districts we can see rapid transformation of reproductive patterns in these "urban" districts and they become the leading districts inthe process of transformation of repro ductive behavior.Includes of the presented study is also performed cluster analysis in five selected years, whose aim is to group the individual districts by similarity of reproductive behavior. Keywords: Districts, second demographic transition, fertility, nuptiality, divorce, abortion, process of diffusion, regional differentiation, cluster analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Novák 10.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Novák 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Novák 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB