velikost textu

Vliv stresu na expresi kortikosteroidních receptorů a enzymů glukokortikoidního metabolismu ve specifických strukturách mozku laboratorního potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv stresu na expresi kortikosteroidních receptorů a enzymů glukokortikoidního metabolismu ve specifických strukturách mozku laboratorního potkana
Název v angličtině:
Effect of stress on expression of glucocorticoid receptors and enzymes of glucocorticoid metabolism in specific structures of rat brain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Pavlína Kvapilová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Oponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Id práce:
82160
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Stresovou reakci vyvolává řada faktorů, které v závislosti na typu odpovědí, jež vyvolají, zapojují různé mozkové struktury. Ty pak předávají informace do jádra hypothalamu, nucleus paraventricularis (PVN), které je hlavním integračním centrem informací o nerovnováze homeostázy vyvolané stresory. Pokud se v něm sejde dostatečné množství excitačních signálů, pak PVN aktivuje osu hypothalamus hypofýza nadledviny, jež v konečném důsledku vyvolá sekreci stresových hormonů glukokortikoidů, které pak působí zpětně na mozek. Toto působení je však ovlivněno několika faktory, především přítomností lokálního metabolismu glukokortikoidů. Lokální metabolismus je zajišťován enzymy 11 hydroxysteroidními dehydrogenázami, které mohou lokálně aktivovat či deaktivovat molekuly hormonu a tím zesilovat či zeslabovat jejich účinek.
Abstract v angličtině:
Stress response is trigerred by a number of factors, which, depending on the type of response they generate, involve different brain structures. These structures then relay the information to the paraventricular nucleus of hypothalamus (PVN), which is the main integration center for information about the imbalance of homeostasis induced by stressors. If it meets a sufficient number of excitatory signals, the PVN activates the hypothalamic pituitary adrenal axis, which ultimately triggers the secretion of stress hormones glucocorticoids, which then act back on the brain. This action is influenced by several factors, mainly the presence of local metabolism of glucocorticoids. Local metabolism is provided by the enzymes 11-hydroxysteroid dehydrogenases, which can locally activate or deactivate the hormone molecules and thus amplify or attenuate their effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Kvapilová 1024 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Kvapilová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Kvapilová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 410 kB