text size

Výskyt osifikací v žeberních chrupavkách člověka (radiologická, histologická a histochemická studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Výskyt osifikací v žeberních chrupavkách člověka (radiologická, histologická a histochemická studie)
Titile (in english):
The occurrence of the ossifications in human costal cartilages - radiograph-scan, histological and histochemical study
Type:
Dissertation
Author:
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
Supervisor:
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Opponents:
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Thesis Id:
82144
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Anatomy (15-110)
Study programm:
Anatomy, Histology and Embryology (P5112)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
21/09/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
SOUHRN Chrupavka žeber patří podobně jako chrupavka kloubní, štítná a tracheální do skupiny tzv. permanentních chrupavek, tedy chrupavek, které neosifikují nebo podléhají pouze nekompletní osifikaci. Osifikace kaudálních žeberních chrupavek (chrupavek 2. - 10. žebra), podobně jako chrupavka kloubní, je dosud považována za projev degenerace, přestože chrupavky tracheální, štítná, ale i chrupavka 1. žebra podle recentních studií osifikují fyziologicky. Osifikace žeberních chrupavek začíná v různém věku a vyskytuje se jen u určitého procenta lidí. Podoba osifikačních změn je u mužů a žen odlišná. Přestože byla otázka etiologie a zejména výskytu osifikací v různých populacích centrem vědeckého zájmu mnoha studií a chrupavčitá tkáň byla studována v posledních desetiletích velmi intenzivně také na mikroskopické úrovni, zůstává řada těchto otázek prozatím bez přesvědčivé a jednoznačné odpovědi. Vzhledem k heterogenitě a rozporuplnosti literárních údajů a nedostatečnému množství informací v naší literatuře jsme se rozhodli vyhodnotit výskyt osifikací žeberních chrupavek ve vzorku české populace, ověřit existenci pohlavního dimorfismu osifikací a zdokumentovat vývoj osifikačních změn na mikroskopické úrovni a tím přispět k lepšímu pochopení procesu osifikace v hyalinní chrupavce lidských žeber. Naší studii jsme rozdělili na dvě části. V radiologické části práce jsme ke studiu osifikací užili klasické rentgenogramy. Prostudovali jsme celkem 1044 klinických rentgenogramů (rtg) hrudníku či břicha archivovaných Radiologickou klinikou FN HK. V souboru byly zastoupeny rtg mužů i žen ve věku 10 - 95 let. Osifikační změny žeberních chrupavek jsme popsali rovněž v souboru 55 rentgenogramů sekčního materiálu. Tyto rtg jsme získali osnímkováním částí hrudních stěn odebraných při pitvě na Ústavu anatomie a Ústavu soudního lékařství. V histologické a histochemické části práce jsme studovali mikrostrukturu žeberní chrupavky na materiálu odebraném na Ústavu soudního lékařství a Ústavu patologie od 19 jedinců ve věkovém rozpětí od novorozeneckého věku do 91let. Využili jsme metody histologické, histochemické a imunohistochemické. Tato práce na základě kombinace zobrazovacích a laboratorních metod dokázala, že osifikace v žeberních chrupavkách probíhá ve formě dvou samostatných, lokalizací i časem oddělených osifikačních procesů, které jsou zcela fyziologickým procesem doprovázejícím stárnutí. Ve studovaném souboru české populace jsme potvrdili existenci dvou pohlavně specifických osifikačních modelů, které lze využít ke stanovení pohlaví. Výsledky naší studie zpochybnily existenci dalšího pohlavně specifického osifikačního modelu a ukázaly, že tento model lze použít pouze k přesnějšímu odhadu věku jedince.
Abstract:
SUMMARY The costal cartilages belong to the group of the permanent cartilages, as well as thyroid, tracheal and the articular cartilages. These cartilages ossify incompletly or do not ossify at all. The ossification of the caudal costal and the articular cartilages is considered to be a manifestation of degeneration, although according to the recent studies the ossification of the thyroid, the tracheal and the first rib cartilages is physiological. The costal cartilage ossification begins at a different age but only in a certain percentage of people. The female and the male pattern of ossification is different. Although the etiology and the occurence of ossification in various populations were studied very deeply, even at the microscopic level, still a lot of questions are not ansvered. Due to the heterogeneity and insuficiency of the data in the Czech literature we decided to evaluate the incidence of the costal cartilage ossification in the sample of the Czech population. We decided to verify the presence of the sexual dimorfism of the ossification and describe the development of the ossification changes at the microscopic level for better understanding of the ossification of human costal cartilage. There are two parts of our study. We used radiograms for the radiological part of the study. We studied 1044 female and male radiograms of chest and abdomen of patients at the age of 10 - 95. These radiograms are stored at the Department of Radiology at the Teaching Hospital in Hradec Králové. We also described the ossification changes of the costal cartilages at radiograms from dissection material from the Department of Anatomy and from the Department of Forensic Medicine at Faculty of Medicine in Hradec Králové. In the histological and histochemical part we studied by use of the histological, histochemical and imunohistochemical methods the microstructure of in all 19 costal cartilages obtained from the autopsy material (people at the age between newbornage and 91) of the department of Forensic Medicine and the Department of Patology. This work evidences that the ossification of the costal cartilages takes place in two independent ossificating processes (time and locally separate) and is fully physiological process of aging. In the sample of the Czech population we comfirmed the existence of two specific ossificating models, which can be used to determinate the sex. Our results infirmed the presence of another sexually specific ossificating model that can be used for estimation of an individual´s age.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D. 50.94 MB
Download Abstract in czech MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D. 18 kB
Download Abstract in english MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D. 8 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D. 265 kB
Download Opponent's review prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 143 kB
Download Opponent's review prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. 198 kB
Download Defence's report 84 kB