velikost textu

Hodnocení stupně nitrolební hypertenze pomocí kompresní dopplerovské ultrasonografie u posthemoragického novorozeneckého hydrocefalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení stupně nitrolební hypertenze pomocí kompresní dopplerovské ultrasonografie u posthemoragického novorozeneckého hydrocefalu
Název v angličtině:
The assessment of the presence of the intracranial hypertension by means of the compression Doppler-ultrasound in posthaemorhagic newborns´ hydrocephalu
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavel Rejtar
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Id práce:
82143
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Cíl. V naší práci jsme se věnovali ultrazvukové diagnostice intrakraniální hypertenze u novorozenců s diagnózou posthemoragického hydrocefalu (PHH). Naším cílem bylo vyzkoušet a ověřit metodu „tlakového provokačního testu“, při kterém se během měření dopplerovského signálu stlačí velká fontanela ultrazvukovou sondou. Současně se měří systolické a diastolické rychlosti v kolénku přední mozkové tepny a vypočítává se index rezistence. Tlak na fontanelu během vyšetřování zjistí rezervní kapacitu likvorových prostor a odezvu v průtoku mozkovými tepnami. Hlavním cílem bylo ověřit, zda klidový nebo kompresní index rezistence koreluje s přítomností, eventuálně velikostí intrakraniální hypertenze. Vedlejším cílem bylo zjištění závislosti mezi stupněm nitrolební hypertenze a velikostí komor, posouzení rychlosti rozvoje PHH a zjištění, v kterém období se vyskytuje nejčastěji. Metoda. Vyšetřovaný soubor zahrnuje 52 dětí s diagnózou posthemoragického hydrocefalu (PHH), které byly vyšetřeny na našem pracovišti v letech 1999 – 2008. Průměrná porodní hmotnost dětí s PHH byla 1436g v rozmezí 550 - 4090g, medián 1150g. Gestační stáří bylo 29,6 týdne (24.-41. týden), medián 28. týden. Celkem bylo v souboru 73 % dětí s nízkou porodní hmotností (VLBW). Z celkového počtu 445 měření bylo ke statistickému zpracování vybráno 162 hodnot. Kritériem výběru bylo současné změření velikosti komor, klidového indexu rezistence (IR), indexu rezistence po stlačení velké fontanely (IRc) a zjištění intrakraniálního tlaku přímou metodou (ICPm). Za zlatý standard jsme považovali hodnotu intrakraniálního tlaku (ICP) změřeného při punkci postranní komory nebo subgaleálního rezervoáru. Výsledky. Posthemoragický hydrocefalus se vyvinul průměrně za 16 dnů po porodu. Do 19. dne po porodu jsme prokázali intrakraniální hypertenzi u 95 % dětí. Z celkového počtu měření (n=162) IRc jsme měli 7 falešně negativních a 4 falešně pozitivní výsledky, při ICP>11cm jsme měli 1 falešně negativní výsledek. Hodnoty IR u dětí s prokázanou intrakraniální hypertenzí byly v 71,3 % (107 měření) falešně negativní a nekorelovaly s hodnotou ICP (p>0,5). Velikost komor neměla žádný vztah k zjištěné hodnotě ICPm. Celková přesnost metody dosáhla 93,2 % při vysoké senzitivitě (95,5 %) a nízké specificitě (36,4 %). Závěr. Dopplerovská ultrasonografie je při klinickém podezření na diagnózu hydrocefalu metodou první volby. Je to vyšetření neinvazívní a bezpečné a lze jej provádět i u velmi nezralých a nestabilních novorozenců přímo v kuvéze. Ve většině případů je schopná stanovit etiologii hydrocefalu, sledovat efekt léčby jednorázových punkcí a monitorovat funkci komorových drenáží (shuntů). Kompresní dopplerovská ultrasonografie dokáže s vysokou přesností stanovit přítomnost nitrolební hypertenze ještě před rozvojem klinických příznaků.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Aim. In our study we focused on the ultrasound diagnostics of intracranial hypertension in neonates with diagnosis of posthemorrhagic hydrocephalus (PHH). We wanted to try and verify the method of „pressure provocation test“. When performing this test, the great fonticulus is compressed by ultrasound probe and simultaneously systolic and diastolic velocities are being measured in the internal genu of the anterior cerebral artery with resisistive index calculation. Pressure on fonticulus during examination shows us the reserve capacity of liquor spaces and the response in cerebral arteries blood flow. The primary objective was to verify, if the basic and compressive resistive index correlates with the presence and eventually with the severity of intracranial hypertension. The secondary objective was to find relationship between the degree of intracranial hypertension and the diameter of cerebral ventricles, to asses the rapidity of PHH developement and to find out, in which period is PHH the most common. Method. In years 1999 – 2008, 52 children with diagnosis of posthemorrhagic hydrocephalus were examined in our department. The average birth weight in children with PHH was 1436 g (550 – 4090 g, median 1150 g). The average age was 29,6 weeks (24 – 41 weeks, median 28 weeks). Totally, 73 % of children had very low birth weight (VLBW). From the total count of 445 examinations, 162 values were chosen for the next statistic processing. The criterium for choice was simultaneous measurement of ventrikle diameters, basic resistive index (IR), compressive resistance index (IRc) and direct intracranial pressure measurement (ICPm). The value of intracranial pressure (ICP) measured during lateral ventricle or subgaleal space puncture was set as a „gold standard“. Results. Posthemorrhagic hydrocephalus developed on average in 16 days after the childbirth, till day 19 after the birth intracranial hypertension was proved in 95 % of children. From the total count of measurements (n = 162), 7 IRc were false negative and 4 false positive, in ICP > 11 cm there was 1 false negative outcome. The IR values in children with proved intracranial hypertension were in 71,3 % (107 measurements) false negative and didn’t correlate to the value of ICP (p < 0,5). There was no correlation found between the ventricle diameter and the measured value of ICPm. The total accuracy of the method achieved 93,2 % with high sensitivity (95,5 %) and low specificity (36,4 %). Conclusion. Doppler ultrasonography is the method of first choice when clinical suspection on hydrocephalus is present. It is a safe, non-invasive examination and can be performed also in heavily immatured and instable neonates directly in cuvesis. In the most of cases, the method is able to determine etiology of hydrocephalus, to follow the effect of one-step punctures and to monitore the function of ventricular shunts. Compressive doppler ultrasonography is able with high accuracy to determine the presence of intracranial hypertension even before development of clinical signs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavel Rejtar 6.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavel Rejtar 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavel Rejtar 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Pavel Rejtar 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB