velikost textu

Palestinská identita a tradiční kultura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Palestinská identita a tradiční kultura
Název v angličtině:
The Palestinian identity and traditional culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Miluše Tůmová
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Id práce:
82131
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ústředním tématem mé dizertační práce je palestinská identita a palestinská tradiční kultura. Práce vychází především z výsledků 13 měsíčního terénního výzkumu na Západním břehu. Během mého pobytu v Palestině jsem se věnovala dokumentaci palestinského kulturního dědictví, sběru folklóru, záznamu orální historie a současné životní situace palestinských obyvatel. Specielně mne zajímala identita místních obyvatel, jejich hodnoty, názory, postoje, životní styl, stanoviska k lokálním i celosvětovým problémům, a také kultura mládeže a postavení žen. Základní otázka, kterou jsem se zabývala, je, zda vůbec něco jako palestinská identita existuje, neboť ji mnozí považují za uměle vytvořený zpolitizovaný pojem. Zastánci názoru, že palestinský národ a palestinská identita neexistují, tvrdí, že místo o Palestince se jedná všeobecně o Araby, kteří nedisponují specifickými znaky, které by je odlišovaly od Arabů z okolních zemí. V práci dokazuji, že palestinská identita reálně existuje, má svůj historický vývoj, který není plně vázán na zrod sionismu, má své specifické rysy, které ji činí unikátní v rámci arabské populace, má své příslušníky, kteří se považují za Palestince a jsou schopni se zřetelně definovat a odlišovat od jiných národů. Tito příslušníci sdílí řadu společných komponentů včetně společně prožitých historických milníků a pocitů nespravedlnosti. Pociťují národní hrdost, která se mj. silně váže na jejich kulturní dědictví. Ve své práci jsem vysvětlila jak složitým tématem palestinská identita je, analyzovala jsem vlivy, které palestinskou identitu ovlivňují a snažila jsem se celou problematiku nahlížet v kontextu mezinárodní politiky a historických souvislostí se vzetím v potaz i nejspornější oblasti dějin. Poukázala jsem na komplikované momenty v palestinské identitě jako jsou soutěžící loajality, geografická nejednotnost, různorodé politické cíle a vize budoucího vývoje. Kladla jsem důraz na to, že palestinská identita je fenomén, při jehož studiu musíme uvážit široké spektrum skutečností a mít hluboký vhled do geografických, demografických, historických,mezinárodně politických a kulturních souvislostí.
Abstract v angličtině:
The central theme of my dissertation theses is Palestinian identity and Palestinian traditional culture. The theses are based above all on the results of 13-month field research in the West Bank. During my stay in Palestine, I documented Palestinian cultural heritage, and collected folklore, oral history and contemporary life situations of Palestinian inhabitants. Specifically, I was interested in the identity of the Palestinian people, in their values, opinions, postures, life style, attitudes towards local and worldwide problems and also in the youth culture and status of women. Main attention was paid to the basic premise questioning whether something like Palestinian identity does exist since many consider the Palestinian identity to be an artificially created political construct. Protagonists of the idea that the Palestinian nation and Palestinian identity do not exist say, that instead of Palestinians, we speak generally about Arabs who do not have specific signs which differentiate them from the Arabs in the neighbouring countries. In my theses I proved that the Palestinian identity exists, that it has its historical development which is not completely connected with the birth of Zionism, it has its specific features which make the Palestinian identity unique among the Arab population, it has members who consider themselves to be Palestinians and are able to define exactly who they are and what makes them different from other nations. These members share many common components including shared important historical events and feelings of injustice. They feel national pride, like other elements, is strongly connected with their cultural heritage. In my theses I explained how complex a theme the Palestinian identity is. I analysed the influences which have an effect on the Palestinian identity, and I tried to describe all the problems in the context of international politics and historical background with regard also to the most controversial part of the Middle East history. I pointed out the complicated moments in the Palestinian identity, such as competing loyalties, geographical heterogeneity, different political aims and visions for the future development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miluše Tůmová 854 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Miluše Tůmová 2.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miluše Tůmová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miluše Tůmová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Pargač, CSc. 51 kB