velikost textu

Regionální diferenciace ekologického zemědělství v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální diferenciace ekologického zemědělství v Česku
Název v angličtině:
Regional Differentiation of Organic Farming in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jolana Typltová
Vedoucí:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Oponent:
Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
Id práce:
82073
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologické zemědělství, biovýrobky, bioprodukce, ekozemědělec
Klíčová slova v angličtině:
organic agriculture, bioproducts, bioproduction, organic farmers
Abstrakt:
F-XCHANGE F-XCHANGE PD PD ! ! W W NO NO y y bu bu to to k k ic ic Cl Cl ww ww om om w. w. doc k .c doc k .c u-trac u-trac 3ředkládaná práce má za úkol shrnout současnou situaci ekologického zeměGělství v Česku. 'ůleåitým aspektem tohoto alternativního způsobu zeměGělství je jeho regionální diferenciace. Česko disponuje s velkým počtem ekologických farem, hlavním cílem diplomové práce je tedy zmapovat jejich rozmístění a zjistit zda je toto rozmístění rovnoměrné či nikoliv. Ekofarmy jsou sledovány na úrovni jednotek NUTS 4, které jsou vhodné z hlediska srovnatelnosti. Výzkum je zaloåen na datech z databází Ministerstva zeměGělství a kontrolní organizace KEZ, o.p.s. Výsledky ãetření jsou pro přehlednost zobrazeny v tabulkách a obrázkách. K znázornění prostorového rozmístění ekologických subjektů jsem zvolila kartogramy a kartodiagramy, komentáře jim určené jsou stěåejní částí celé studie. V práci je také uvedno srovnání Česka s ostatními členskými státy EU v oblasti ekologického zeměGělství a vlastní ãetření, které se zaměřuje na nabídku biovýrobků v obchodech.
Abstract v angličtině:
F-XCHANGE F-XCHANGE PD PD ! ! W W NO NO y y bu bu to to k k ic ic Cl Cl ww ww om om w. w. doc k .c doc k .c u-trac u-trac The aim of this dissertation is to summarize the current ecological situation in the Czechia. A very important aspect of this alternative agriculture is its regional differentiation. Czechia has a lot of organic farms, the mian aim of this thesis is to map their location and determine the location is correct or not. NUTS 4 units will be used in mapping the distribution of ecological farms as they are the suitable units for making comparisons. The source of data on which this research is based is the Ministry of Agriculture and Control organization KEZ, o.p.s. The results of this research are displayed in the form of tables and pictures. Cartograms and cart-diagrams are used to display the geographical distribution of the organic subjects. The commentaries on the cartograms and cart-diagrams are the key part of this research. This dissertation also briefly looks comparison Czechia with other member states of the EU member states in organic farming and own research which aims to offer organic products in stores.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jolana Typltová 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jolana Typltová 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jolana Typltová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 81 kB