velikost textu

Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno-Biskoupky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno-Biskoupky
Název v angličtině:
Geochemistry of upper mantle rocks from Mohelno-Biskoupky locality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Andrea Kovács
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
Id práce:
82066
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
primitivní svrchní plášť, peridotity, lherzolity, geochemie, parciální tavení, metasomatóza, platinové kovy, silně siderofiní prvky
Klíčová slova v angličtině:
primitive upper mantle, peridotites, lherzolites, geochemistry, partial melting, metasomatismplatina group elemnts, highly siderophile elements
Abstrakt:
Abstrakt Tektonicky přemístěné (orogenní) a abysální (oceánické) plášťové horniny umožňují bližší pohled na kompozici a procesy probíhající ve svrchním plášti, a tak doplňují informace zprostředkované plášťovými xenolity. V rámci nejvyšší tektonické jednotky Moldanubické zóny – Gföhlské jednotky najdeme několik různých peridotitových těles reprezentující fragmenty subkontinentální litosféry, suboceánické astenosféry či různé ultramafické vrstvěné intuze. České peridotity Gföhlské jednotky byly na základě stanoveného chemismu, P-T podmínek, přítomnosti a vzájemných vztahů aluminických fází a složení ortopyroxenu rozděleny do tří skupin definované Medarisem et al. (1999). Tělesa Mohelno i Biskoupky jsou zařazené do kategorie tzv. „ type I “ peridotitů (definované Medarisem et al., 2005), vykazujících nejvyšší ekvilibrační teplotu a nejnižší P-T režim v rámci Gfölské jednotky (až 1335 ⁰C při 29 kbar). Těleso je složeno převážně z hrubozrnných spinelových peridotitů, granát se objevuje spíše jen na okraji obou těles, podél rozhraní s okolními felsickými granulity, které byly výrazně rekrystalizovány, převážně v podmínkách amfibolitové facie. Lokalita byla doposud studována několika autory, jimž byla zdokumentována velká množství informací týkající se chemismu a P-T historie této lokality. Přesto problematika původu a geochemického vývoje tělesa Mohelno-Biskoupky zůstala nevyřešená. Pozorované petrografické rysy obecně souhlasí s charakteristikou popsanou Medarisem et al. (2005). Co se týče zastoupení stopových prvků, lze rozlišit 2 odlišné chování studovaných vzorků. Většina vzorků (8 z 10 popsaných) vykazuje REE distribuce popsané již Medarisem et al. (2005), avšak 2 vzorky z 10 vykazují odlišné chování REE (obohacení o LREE). Modální složení (relativně vysoký obsah klinopyroxenu) a LREE-obohacené distribuce některých vzorků teorii oceánicko-astenosférického původu, navrhovaný Medarisem et al. (2005) nepodporují. Primitivní distribuce prvků I-PGE (Os, Ir a Ru) s absencí jakékoliv frakcionace a zřetelné ochuzení Re vůči hodnotám PUM, v zásadě podporují teorii pariálního tavení pláště, i když velká variabilita v obsahu Re indikuje pravděpodobný průběh metasomatických procesů, či interakci peridotitů s korovým mariálem, které vedly ke zpětnému obohacení Re. Velmi vyrovnaná koncentrace Os (pouze o trochu vyšší než PUM) je v souladu s nízkým rozptylem hodnot ostatních I-PGE – Ir a Ru. Naopak výrazné odchylky poměru 187Os/188Os od subchondritických až suprachondritických indikují, že minimálně některé horniny prošly procesem metasomatózy, při kterém došlo k nárustu poměru 187Os/188Os. Kromě toho, i velká variabilita v obsahu Re indikuje pravděpodobný průběh metasomatických procesů, či interakci peridotitů s korovým mariálem, které vedly ke zpětnému obohacení Re. Popsané chování a distribuce silně siderofilních prvků indikují průběh parciálního tavení či metasomatózy hornin tělesa Mohelno a Biskoupky. Tyto procesy jsou obecně častěji zaznamenány orogenními lherzolity, než abysalními peridotity.
Abstract v angličtině:
Summary Peridotites occuring in orogenic massifs provide important insights into geochemical processes of the Earth’s upper mantle by providing direct evidence of mantle evolution throughout Earth history. It has been previously demostrated (e.g. Medaris et al., 1990, 2005) that the uppermost tectonic unit of the Bohemian Massif - the Gföhl Nappe hosts a variety of peridotites that originated from different sources, including subcontinental lithosphere, suboceanic asthenosphere, and possible ultramafic layered intrusive complex. The Czech peridotites of the Gföhl Nappe has been divided into three groups, defined by Medaris et al. (1999), according to their chemical compositions, identity and relations of the aluminous phases, ortopyroxen compositions and estimated P-T conditions. According to Medaris et al. (2005) „Type I“ peridotites – represented by Mohelno and Biskoupky bodies – equilibrated in low P-T regime (recording the highest equilibration temperatures - up to 1335 ⁰C at 29 kbar - among the Gföhl peridotites) consist of spinel peridotite with garnet appearing only at its margins. Peridotites are enclosed in granulites that have been extensively recrystallized mostly at amphibolite-facies conditions. Many studies have been done on this locality and a wide range of mineralogy and P-T histories has been documented by numerous authors, however source and evolution of the Mohelno-Biskoupky peridotites remain unclear. The observed petrographic characteristics and mineral chemistry are mostly consistent with the scenario proposed by Medaris et al. (2005). In the behavior of the trace elements however, we observed two different trends: the more common feature is identical to that described by Medaris et al. (2005), 2 samples out of 10, however, showed considerably different behavior regarding the mantle normalized abundances of REE (LREE-enriched patterns). The observed modal composition (relatively high abundance of clinopyroxene) and LREE-enriched PUM-normalized patterns of 2 samples out of 10, doesn’t seem to correlate with the oceanic-astenospheric origin suggested by Medaris et al. (2005). The uniform Os concentrations detected in the samples (only slightly higher than PUM) are consistent with the low variation of the other I-PGE (Ir and Ru) abundances. On the other hand, significant deviations of the 187Os/188Os ratios (ranging from subchondritic to suprachondritic) indicate that at least some parts of the Mohelno-Biskoupky body were affected by metasomatism, which has resulted in higher 187Os/188Os ratios. In addition, the great variability in Re abundances is also likely to indicate a metasomatic history or melt-rock interactions, which have led to Re re- enrichment of these peridotites. Based on the described behavior of the trace elements and HSE distribution, it is likely that Mohelno-Biskoupky undergone partial melting and/or basaltic melt metasomatism, the pattern which is usually recorded by orogenic lherzolites rather then abysal peridotites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Andrea Kovács 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Andrea Kovács 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Andrea Kovács 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. 733 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB