text size

Schengenský prostor, jeho percepce a vliv na česko-bavorské pohraničí

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Schengenský prostor, jeho percepce a vliv na česko-bavorské pohraničí
Titile (in english):
Schengen zone, its perception and influence upon Bohemian-bavarian borderland
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Libor Lojkásek
Supervisor:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Tomáš Mládek
Thesis Id:
82031
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Regional and Political Geography (NRPGD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt: Cílem předkládané práce je identifikovat a blíže analyzovat vybrané změny v českobavorském pohraničí, které byly způsobeny vstupem České republiky do schengenského prostoru. Práce se skládá ze dvou částí. První se zabývá diskusí pravděpodobných vlivů schengenského prostoru, které byly rozděleny do několika skupin. Jedná se o vlivy na přeshraniční kontakty, na dopravu, na obchod a cestovní ruch, na bezpečnost. V druhé části se pomocí vybraných metod, jimiž jsou dotazník a řízený rozhovor, ověřuje platnost vybraných vlivů ve zvoleném území. Závěry potvrdily, že odstranění hraničních kontrol mělo hlubší dopad na život v pohraničí. Potvrzena byla zejména souvislost mezi výhodností polohy a velikosti obce a různými způsoby vnímání schengenského prostoru a růstu spolupráce v něm. Rovněž bylo pozorováno rozdílné vnímání dané problematiky na straně českých a bavorských starostů. Bavorští starostové se vyznačovali větší mírou optimismu. Klíčová slova: schengenský prostor, pohraničí, hraniční kontroly, vnímání, přeshraniční spolupráce
Abstract:
Abstract: The target of this thesis is to identify and closer analyse the changes in czech-bavarian borderland, which were caused due to accession of the Czech Republic to the Schengen zone. This thesis consists of two parts. In the first one is discussed a possible impact of Schengen zone, which was divided into few sections. It deals with impacts to the cross border contacts, traffic, trade and tourism, security. The second part verifies the validity of these impacts on the selected area trough special methods such as questionnaire and controlled interview. Conclusions confirmed that removal of border controls had deeper impact on the life in the border area. There was confirmed the continuity between accessibility of the position and size of the municipality and between different ways of perception of the Schengen zone and increasing of co-operation inside it. There was observed the different point of view on the side of Czech and Bavarian mayors. Bavarian mayors were characterized by their positive attitude. Key words: Schengen zone, border area, border control, perception, cross border co-operation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Libor Lojkásek 542 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Bc. Libor Lojkásek 1.45 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Libor Lojkásek 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Libor Lojkásek 80 kB
Download Supervisor's review RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 14 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Mládek 32 kB
Download Defence's report 80 kB