velikost textu

Schengenský prostor, jeho percepce a vliv na česko-bavorské pohraničí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Schengenský prostor, jeho percepce a vliv na česko-bavorské pohraničí
Název v angličtině:
Schengen zone, its perception and influence upon Bohemian-bavarian borderland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Libor Lojkásek
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Mládek
Id práce:
82031
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem předkládané práce je identifikovat a blíže analyzovat vybrané změny v českobavorském pohraničí, které byly způsobeny vstupem České republiky do schengenského prostoru. Práce se skládá ze dvou částí. První se zabývá diskusí pravděpodobných vlivů schengenského prostoru, které byly rozděleny do několika skupin. Jedná se o vlivy na přeshraniční kontakty, na dopravu, na obchod a cestovní ruch, na bezpečnost. V druhé části se pomocí vybraných metod, jimiž jsou dotazník a řízený rozhovor, ověřuje platnost vybraných vlivů ve zvoleném území. Závěry potvrdily, že odstranění hraničních kontrol mělo hlubší dopad na život v pohraničí. Potvrzena byla zejména souvislost mezi výhodností polohy a velikosti obce a různými způsoby vnímání schengenského prostoru a růstu spolupráce v něm. Rovněž bylo pozorováno rozdílné vnímání dané problematiky na straně českých a bavorských starostů. Bavorští starostové se vyznačovali větší mírou optimismu. Klíčová slova: schengenský prostor, pohraničí, hraniční kontroly, vnímání, přeshraniční spolupráce
Abstract v angličtině:
Abstract: The target of this thesis is to identify and closer analyse the changes in czech-bavarian borderland, which were caused due to accession of the Czech Republic to the Schengen zone. This thesis consists of two parts. In the first one is discussed a possible impact of Schengen zone, which was divided into few sections. It deals with impacts to the cross border contacts, traffic, trade and tourism, security. The second part verifies the validity of these impacts on the selected area trough special methods such as questionnaire and controlled interview. Conclusions confirmed that removal of border controls had deeper impact on the life in the border area. There was confirmed the continuity between accessibility of the position and size of the municipality and between different ways of perception of the Schengen zone and increasing of co-operation inside it. There was observed the different point of view on the side of Czech and Bavarian mayors. Bavarian mayors were characterized by their positive attitude. Key words: Schengen zone, border area, border control, perception, cross border co-operation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Libor Lojkásek 542 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Libor Lojkásek 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Libor Lojkásek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Libor Lojkásek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Mládek 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB