velikost textu

Kontaminace viničních pud mědí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontaminace viničních pud mědí
Název v angličtině:
Conatimanation of vineyards soils by Cu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lucie Kovářová
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Oponent:
RNDr. Mgr. prof. Michael Komárek, Ph.D.
Id práce:
82008
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kontaminace, měď, viniční půdy, těžké kovy
Klíčová slova v angličtině:
contamination, copper, vineyard soils, heavy metals
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o kontaminaci viničních půd mědí, která je způsobena převážně dlouhodobou aplikací fungicidů na bázi mědi, užívaných jako obrana proti onemocnění vinné révy (Vitis vinifera) způsobené plísní révovou (Plasmopara vitocola). Zmíněny jsou také přirozené obsahy mědi v půdách a v zemské kůře a role mědi jako stopového prvku v životním prostředí. Práce má kompilační charakter a čerpá převážně ze světových vědeckých článků zabývajících se touto problematikou. Snaží se komplexně nahlédnout na otázku kontaminace viničních půd mědí (dále Cu), počínaje jejím antropogenním vstupem do půdy, její interakcí s půdními komponenty a s tím spojenou tvorbou mobilních či imobilních forem, následným chováním těchto forem a faktory, které je ovlivňují, až po možné environmentální dopady z toho vyplývající, např. fytotoxicita, kontaminace podzemních vod nebo kontaminace říčních sedimentů. Porovnávány byly také průměrné obsahy Cu v půdách hlavních evropských a světových vinařských oblastí se zákonem stanovenými evropskými a světovými limity pro obsahy Cu v zemědělských půdách. Koncentrace Cu ve vinařských regionech v mnohých případech převyšují legislativní směrnice a při dalším využití takto kontaminovaných půd by byla nutná další analýza. Klíčová slova: kontaminace, měď, viniční půdy, těžké kovy
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to resume existing knowledge regarding the contamination of vineyard soils with copper, which is mainly caused by a long-term application of Cu-based fungicides used to control wine downy mildew (Plasmopara viticola). The role of Cu as a trace element in the natural environment is discussed, as well as natural Cu contents in soils and in the Earth’s crust. This manuscript is based on international scientific articles focusing on the above mentioned subject. The thesis discusses the problems of contamination of vineyard soils by Cu, deposition of Cu compounds into the soils, interaction of Cu with soil components and possible formation of mobile or immobile Cu soil forms, their behavior and factors influencing this behavior and possible environmental risks e.g. phytotoxicity, contamination of water bodies or contamination of fluvial sediments. Additionally, average Cu contents in agricultural soils in Europe and worldwide were compared with European and international guidelines and limits. Total Cu contents in some of the vineyards soils exceed legislative regulations and in case of further utilization of such soils, an additional analysis would be necessary. Key words: contamination, copper, vineyard soils, heavy metals
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kovářová 526 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kovářová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kovářová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. prof. Michael Komárek, Ph.D. 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB