velikost textu

Genové mutace ovlivňující vývoj testes u člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genové mutace ovlivňující vývoj testes u člověka
Název v angličtině:
Gene mutations affecting the development of human testes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Macháčová
Vedoucí:
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Ševčíková Jonáková
Id práce:
81991
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
embryogeneze, určení pohlaví, urogenitální rýha, indiferentní gonáda, testes, mutace, poruchy ve vývoji pohlaví
Klíčová slova v angličtině:
embryogenesis, sex determination, urogenital ridge, bipotential gonad, testes, mutation, disorders of sex development
Abstrakt:
Utváření savčích pohlavních orgánů je pozoruhodný proces, během kterého se u obou pohlaví ze stejného prekurzoru (indiferentní gonády) tvoří morfologicky i funkčně odlišná struktura. Určujícími faktory, které rozhodnou o osudu nediferencované struktury, nejsou pouze geny samotné, ale také načasování transkripce regulačních genů a množství jejich produktů. Vývoj samčí i samičí gonády řídí rozsáhlý soubor regulačních genů, které se vzájemně ovlivňují, tvoří regulační síť. Hlavní úlohu v diferenciaci samčího pohlaví hraje gen SRY, který reguluje dobu i kvantitu exprese dalších faktorů. I nepatrné chyby (mutace) v sekvencích regulačních genů nebo ve změně jejich exprese mohou vést k narušení vývoje pohlavních orgánů, případně i zániku celého organismu. Přirozeně se vyskytující mutace a jejich fenotypové projevy u člověka jsou vhodné ke studiu genových regulačních faktorů, jejichž aktivita vede k určení pohlaví. Díky těmto studiím se podařila odhalit příčina mnoha vrozených defektů, což je prvním krokem k jejich případné léčbě.
Abstract v angličtině:
Development of mammalian sex organs is remarkable process. Both ovaries and testes rise from the same precursor but then differentiate into morphologically and functionally different structure. The determining factors that decide the fate of undifferentiated structures are not just the genes themselves but also the timing of transcription regulatory genes and specific amount of their products. Development of male and female gonads manages a large set of regulatory genes that interact with each other. Together it forms the gene regulatory network. Crucial role in male sex differentiation plays an SRY gene which regulates the time and quantity of the other factors expression. Even slight errors (mutations) in genes sequences of regulatory genes could change their expression. This leads to disruption of the development of sex organs or even death of the whole organism. Naturally occurring mutations and their phenotype in humans are suitable for studies of gene sex regulatory factors. Thanks to these studies we are able to detect the cause of many birth defects what is a first step toward their eventual treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Macháčová 3.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Macháčová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Macháčová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Ševčíková Jonáková 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.96 MB