velikost textu

Hodnocení vlivu interpolace při koregistraci radarových snímků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení vlivu interpolace při koregistraci radarových snímků
Název v angličtině:
Evaluation of influence of interpolation methods on coregistration of radar images
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Slačíková
Vedoucí:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Ivana Hlaváčová, Ph.D.
Id práce:
81943
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
InSAR DMT, ERS, Převzorkování, Interpolační metody
Klíčová slova v angličtině:
InSAR DEM Generation, ERS, Resampling, Interpolation
Abstrakt:
Hodnocení vlivu interpolace při koregistraci radarových snímků Abstrakt Koregistrace dvou radarových snímků se subpixelovou přesností je nezbytná pro správné odečtení fáze a vytvoření interferogramu. Chyby vzniklé při koregistraci se v interferogramu projevují zvýšením šumu. Posledním krokem při koregistraci je převzorkování jednoho z radarových snímků na mřížku snímku druhého. Také tento krok ovlivňuje kvalitu interferogramu. Na reálných datech z tandemu družic ERS byly vyzkoušeny interpolační metody Nearest Neighbor, Bilinear interpolation, Cubic Convolution a výpočetně náročnější metody Raised Cosine kernel, Knab interpolation kernel a Truncated Sinc. Výsledky byly porovnány s teoretickými výpočty a simulačními studiemi z předchozích výzkumů (Hanssen, Bamler, 1999), (Migliaccio, Bruno, 2003) a (Cho ... [et al.], 2005). Cílem práce bylo porovnat vliv interpolačních metod na reálná data. Vliv na kvalitu interferogramu byl hodnocen pomocí koherence (Touzi ... [et al.], 1999) a sumy fázových rozdílů (Li ... [et al.], 2004). Nic nenasvědčuje tomu, že by výpočetně náročnější metody dosahovaly lepších výsledků než metoda Cubic Convolution. Byla ověřována možnost hodnotit vliv interpolačních metod pomocí přesnosti DMT (Li, Bethel, 2008). Jako referenční digitální modely terénu byly použity ZABAGED a digitální model terénu z laserového skenování ČR. Přesnost DMT byla zkoumána také s ohledem na Land Cover. Rozlišení výsledného SAR DMT je 40 m × 40 m. Z výsledků vyplývá, že výběr interpolační metody nemá na přesnost výsledného DMT vliv. Klíčová slova: InSAR DMT, ERS, Převzorkování, Interpolační metody
Abstract v angličtině:
Evaluation of influence of interpolation methods on coregistration of radar images Abstract SAR interferogram processing requires subpixel coregistration of SAR image pair for accurate phase differencing. Errors in alignment introduce phase noise in SAR interferogram. Last step in coregistration is resampling one of SAR images. Also this step introduces errors in SAR interferogram. The resampling algorithms Nearest Neighbor, Bilinear interpolation, Cubic Convolution and advanced methods such as Raised Cosine kernel, Knab interpolation kernel and Truncated Sinc were tested on ERS tandem data and compared. The results were compared with the theory and simulations of earlier investigations (Hanssen, Bamler, 1999), (Migliaccio, Bruno, 2003) and (Cho ... [et al.], 2005). The main experiment in this work was to examine and compare resampling methods on real data to evaluate their effect on the interferometric phase quality and DEM generation. The coregistration performance was evaluated by the coherence (Touzi ... [et al.], 1999) and the sum of phase differences (Li ... [et al.], 2004). No evidence showed that computationally intensive algorithms produced better quality of interferogram than Cubic Convolution. The possibilities of evaluating by means of the accuracy of the final InSAR DEM (Li, Bethel, 2008) were examined. External digital elevation model from the digital geographical model of the Czech Republic, ZABAGED, and digital geographical model from airborne laser scanning were used for validation. Effect of Land Cover was examined. The resolution of the final InSAR DEM is 40 m × 40 m. The final InSAR DEM accuracy not depends on the interpolation method selection. Keywords: InSAR DEM Generation, ERS, Resampling, Interpolation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Slačíková 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Slačíková 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Slačíková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ivana Hlaváčová, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Iveta Šuráňová 81 kB