velikost textu

Stanovení rozsahu sněhové pokrývky z radarových dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení rozsahu sněhové pokrývky z radarových dat
Název v angličtině:
Determination of Snow Cover Area from RADAR imagery
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Součková
Vedoucí:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Id práce:
81942
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DPZ, mapování sněhové pokrývky, změna odrazového koeficientu, ASAR, TerraSAR-X
Klíčová slova v angličtině:
Remote sensing, snow cover mapping, change of backscatter coefficient, ASAR, TerraSAR-X
Abstrakt:
Práce pojednává o mapování sněhové pokrývky z časové řady snímků SAR ze senzorů ENVISAT ASAR a TerraSAR-X. Metodika je založena na tzv. Naglerově algoritmu, který pracuje na bázi změny absorpce radarového signálu vlivem obsahu vody v kapalném stavu ve sněhové pokrývce. Podle zvolené prahové hodnoty je pak snímek klasifikován na oblasti s tajícím sněhem a bez něj. Výsledky jsou porovnány s mapami sněhové pokrývky z optických dat MODIS a s daty z meteorologických stanic ČHMÚ. Hlavními cíli práce je nalézt nejvhodnější dobu pro pořízení referenčního snímku, zjistit změnu prahové hodnoty vzhledem k výběru referenčního snímku, v závislosti na typu krajinného krytu. Posledním úkolem je vyzkoušení stejného postupu na datech o kratší vlnové délce. Získané poznatky budou použity pro úpravu metodiky mapování sněhové pokrývky ze SAR dat na území ČR.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with snow cover mapping by using time-series of SAR images of the sensors ENVISAT ASAR and TerraSAR-X. The methodology is based on the so-called Nagler’s algorithm, which is based on determination of the change of absorption of radar signal due to the liquid water content in the snow cover. The resulting ratio image is classified into the areas with wet snow or without it according to the selected threshold value. The results are compared with the maps of snow cover derived from MODIS optical data and with data from meteorological stations of CHMI. The main aims of this work are to suggest most suitable conditions (time of the year, weather) for acquisition of reference images, to find the change of the threshold value with respect the chosen reference image and the type of land cover. The same methodology should then be applied on the radar data of shorter wavelength. The obtained results will be further used for improving the methodology of snow cover mapping from SAR data in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Součková 3.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Součková 487 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Součková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Součková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Iveta Šuráňová 81 kB