velikost textu

Acidobazické vlastností sloučenin rozpuštěného organického uhlíku v půdních a povrchových vodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Acidobazické vlastností sloučenin rozpuštěného organického uhlíku v půdních a povrchových vodách
Název v angličtině:
Acid/base character of dissolved organic carbon in soil and surface waters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Zuzana Vanerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Oponent:
Mgr. Jiří Kaňa, PhD.
Id práce:
81940
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá acidobazickými vlastnostmi přírodních organických kyselin, které výrazně ovlivňují vlastnosti vod v horských povodích. Popisuje dlouhodobý vývoj dvou rašelinných povodí Tajgy a Černého potoka ve Slavkovském lese v letech 1993 – 2010, která byla silně zasažena antropogenní acidifikací v důsledku spalování hnědého uhlí s vysokým obsahem síry v hnědouhelných elektrárnách na severu Čech. Tyto elektrárny byly odsířeny v letech 1994 – 1999, proto se jedná v první řadě o sledování změn doprovázejících pokles koncentrace aniontů silných kyselin v atmosférické depozici. Změny v chemismu organických kyselin za období let 2006 – 2010 byly pozorovány i v půdních vodách smrkového, bukového a smrkového povápněného lesa z Načetína v Krušných horách.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with acid-base properties of dissolved organic carbon (DOC), which markedly affect chemistry of surface and soil water in mountain catchments. It describes long-term trends of acid-base character of organic acids (humic and fulvic acids) in two acid-impacted peaty catchments Tajga and Černý potok in Slavkov Forest, western Czech Republic between 1993 – 2010. Area was significantly acidified by sulfur emission from coal-burning power plants in the region which burned coal with a high content of sulfur (1 – 15 %). These power plants were desulphurized between 1994 - 1999 and observed changes are significantly affected by decrease of strong mineral acids atmospheric deposition. Changes during the period 2006 – 2010 were also studied in soil waters from Načetín in Ore Mountains. There are three forest stands – spruce, beech and limed spruce stand. Limed spruce stand was limed in August 2007. For an evaluation of similarity of acid/base character of DOC samples from Sweden, Portorico and Congo were also taken. Many studies examined DOC acid/base character using different analytical methods. These methods produced different and hardly comparable results. In this work rightness, reproducibility and errors of one of these methods – titration after transfering acids to H+ cycle – was tested. Method was used for site density determination of several different natural waters. Results showed the method as acceptable in all required parameters. Determination of carboxylic groups of organic acids in synthetic samples had correlation coefficient 0,993 (p < 0,001) with average relative error 5 %.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Zuzana Vanerová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Zuzana Vanerová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Zuzana Vanerová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. 478 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Kaňa, PhD. 601 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB