velikost textu

Didaktický pohled na mezijazykový transfér při osvojování a užívání francouzských výpůjček v češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktický pohled na mezijazykový transfér při osvojování a užívání francouzských výpůjček v češtině
Název v angličtině:
Didactic approach to language transfer in the course of acquisition and usage of French loanwords in Czech is designed as a thesis in the field of pedagogy
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová
Školitel:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
PhDr. Alena Vacková, Ph.D.
Id práce:
81930
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
PŘIKRYLOVA, A : Didaktický pohled na mezijazykový transfer při osvojováni a užíváni francouzských výpůjček v češtině. Disertační práce. 2 díly. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. Disertační práce se skládá ze tří vzájemně propojených částí: lingvistické, teoretické a didaktické. Cílem lingvistické části je na přesně vymezené zásobě francouzských výpůjček v češtině vytvořit jejich konfrontační popis na všech jazykových rovinách českého a francouzského jazykového systému, který poskytne teoretické východisko pro stanoveni metodicky relevantních jevů, jež mohou mít potenciální vliv na pozitivní či negativní mezijazykový transfer a vytvoří tak základní materiál pro obsahovou stránku experimentálního výzkumu. Teoretická část mapuje historii teorií o transferu. Jejím cílem je představit vývoj vnímání pojmů pozitivního a negativního transferu prizmatem různých vědních oborů a jejich renomovaných zástupců. Pedagogickou část tvoří analýza experimentálního výzkumu, interpretace závěrů a jejich didaktické aplikace. Cílem pedagogické části je ověřit platnost stanovených hypotéz a výsledky výzkumu aplikovat na didaktiku českého jazyka.
Abstract v angličtině:
PŘIKRYLOVA, A : Didaktický pohled na mezijazykový transfer při osvojováni a užíváni francouzských výpůjček v češtině. Disertační práce. 2 díly. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. The thesis consists of three interconnected components: linguistic, theoretical and teaching. The aim of linguistics is to limited supply of French borrowings in Czech create their confrontational description language at all levels of Czech and French language system that provides the theoretical basis for the determination of methodologically relevant phenomena, which may have a potential influence on the positive or negative interlingual transfer, creating a basic document for the index page experimental research. The theoretical part describes the history of theories of transfer. Its aim is to development of concepts to present perception of positive and negative transfer through the prism of various disciplines and their renowned representatives. Education forms part of the analysis experimental research, interpretation of findings and their educational applications. The aim teaching is to verify the validity of the hypotheses and research findings apply to didactics Czech language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová 63.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Adéla Přikrylová 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. 3.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Vacková, Ph.D. 4.21 MB