velikost textu

Prostorové aspekty implementace Programu rozvoje venkova v ČR: Modernizace zemědělských podniků, spolupráce zemědělců a sítě kontaktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorové aspekty implementace Programu rozvoje venkova v ČR: Modernizace zemědělských podniků, spolupráce zemědělců a sítě kontaktů
Název v angličtině:
Spatial aspects of implementation of the Rural Development Programme in the Czech Republic: Modernisation of agricultural enterprises, cooperation of farmers, networks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Hrabák
Vedoucí:
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D.
Oponent:
ing. Ivan Foltýn, CSc.
Id práce:
81920
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zemědělství – zemědělská politika – zemědělské dotace – Program rozvoje venkova – sítě kontaktů – Hořovice – Vyšší Brod
Klíčová slova v angličtině:
agriculture – agricultural policy – agricultural subsidies – Rural Development Programme – networks – Hořovice – Vyšší Brod
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem zemědělských dotací a dalšími otázkami zemědělské politiky a chování zemědělců. Přitom je kladen důraz i na význam vzájemné spolupráce farmářů a vytváření a institucionalizaci jejich sítí. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat prostorové aspekty čerpání dotací z I. osy Programu rozvoje venkova v ČR (PRV), a následně vysvětlit, rozšířit a ověřit tyto výsledky výzkumem mezi zemědělci dvou modelových území. Úvodní teoretická část nastiňuje změny v českém a evropském zemědělství v uplynulých dekádách; obsahuje také diskuzi nejnovějších trendů v oblasti multifunkčního zemědělství, rozvoje venkova a sítí kontaktů. Vlastní výzkum probíhal na dvou úrovních. Nejdříve jsem zhodnotil rozdíly v čerpání prostředků na Modernizaci zemědělských podniků (PRV, Osa I, opatření 1.1.1) v ČR za roky 2007 – 2010 na úrovni okresů a zjištěné rozdíly jsem se pokusil vysvětlit pomocí reprezentativních fyzicko- a socio-geografických kvantitativních indikátorů. Následně, ve druhé fázi, jsem provedl kvalitativní výzkum (řízené rozhovory) s 22 zemědělci a 12 institucionálními aktéry v modelových územích regionů Hořovice a Vyšší Brod. V rámci tohoto výzkumu jsem se zaměřil především na otázky schopnosti zemědělců čerpat různé druhy dotací, vnímání zemědělské politiky a možnosti vzájemné spolupráce mezi farmáři. Z provedených analýz vyplývá, že regionální alokace dotací vybraného opatření osy I. PRV negativně koreluje s úrodností půdy. Na základě výzkumů v modelových územích jsem potvrdil existenční závislost zemědělců na dotacích; ta je vyšší v horších přírodních podmínkách. Spolupráce je především u menších zemědělců založena na osobních vazbách; dále jsem našel vertikální vazby a komunikaci v rámci zemědělských zájmových organizací.
Abstract v angličtině:
This master thesis focuses on the topic of agricultural subsidies and other issues related with agriculture policies and farmers’ behaviour. Emphasis is laid on the importance of cooperation between farmers and the creation and institutionalization of their networks. The main aim of this study is to analyze spatial aspects of subsidies flowing from the first axis of Rural Development Programme (RDP) in the Czech Republic and then to compare, explain and verify the results with a research made among farmers in two model regions. The theoretical part of this study provides an outline of agricultural changes in Czech and European agriculture and discusses the most recent trends in multifunctional agriculture, rural development and networks. My research was carried out in two sections. In the first section I tried to evaluate regional differences in allocations of subsidies to Modernisation of Agricultural Enterprises (MAE; RDP, Axis I, measure 1.1.1.) in the Czech Republic between the years 2007 and 2010 on the level of districts (N = 77). I tried to explain these differences through the use of representative physical- and socio-geographical quantitative indicators. In the second section I conducted a qualitative survey (standardized interviews) with 22 farmers and 12 institutional actors in model areas of Hořovice and Vyšší Brod. In this research I focused on the ability of farmers to utilise different types of subsidies, as well as the perception of agricultural policy among the farmers and the possibility of farmers’ cooperation. I found that the regional allocations of subsidies on MAE negatively correlate with land fertility. In the model areas I found that farmers’ are highly dependent on subsidies; this dependency is higher in less favoured areas. Cooperation is especially important for small farmers’; this cooperation is prevailingly based on personal ties. Strong vertical linkages and communication within agricultural interest groups were also found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hrabák 4.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hrabák 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hrabák 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta ing. Ivan Foltýn, CSc. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB