velikost textu

Naplněnost územního plánu jako nástroje územního plánování - dokumentace vs. realita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Naplněnost územního plánu jako nástroje územního plánování - dokumentace vs. realita
Název v angličtině:
Repletion Municipal Plan as a Planning Tool - Documetation vs. Reality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Hrudková
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Id práce:
81867
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
územní plán, Plzeň, funkční využití, územní rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
spatial plan, Plzen, functional use, land development
Abstrakt:
Územní plánování je vědou, jež čerpá z přírodních, technických i společenských věd a zároveň proniká do sféry ekonomické, sociální i sféry životního prostředí. Přitom reaguje i na změny společenských podmínek. Úkolem územních plánů, jako dlouhodobých dokumentů, je reagovat na minulý vývoj, soudobé tendence a podporovat budoucí rozvoj. Územní plány pořízené v 90. letech, tedy v prostředí nového politického režimu, měly důležitou roli, podchytit a podpořit územní rozvoj. Mezi města, která pořizovala za nových politických podmínek územní plán, patřila i Plzeň. Účinnost územního plánu Plzně z roku 1995 byla prognózována na 15 let, tedy do loňského roku. V případě snahy o hodnocení územního plánu, je nutné vzít v úvahu změnu nejrůznějších podmínek ve společnosti. Budeme-li respektovat vliv těchto změn, pak hodnotit dobrý nebo špatný plán není možné. Z tohoto důvodu je v této práci přistupováno k jakési úvaze o naplněnosti územního plánu města Plzně.
Abstract v angličtině:
Spatial planning is a science that draws from the natural, technical and social sciences, and also penetrates into the sphere of economic, social and environmental spheres. It also responds to changes in social conditions. The task of land use plans, as long document is to respond to past developments, contemporary trends and to support future development. Regional plans made in the 90 years later, in the environment of the new political regime had an important role to capture and promote regional development. Among the cities which have sourced a new political conditions, land use plan, and belonged to Plzen. The effectiveness of Pilsen development plan of 1995 was forecast over 15 years, until last year. In the case of efforts on the evaluation of the development plan, it is necessary to take into account the changing conditions in various companies. If we respect the impact of these changes, then evaluate the good or bad the plan is not possible. For this reason, in this work are treated to a sort of reflection on the repletion of the city plan of Pilsen.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Hrudková 1.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdalena Hrudková 5.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Hrudková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Hrudková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Treml, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 80 kB