velikost textu

Structural and Petrophysical Characterisation of Granite Intended for Radioactive Waste Stocking

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Structural and Petrophysical Characterisation of Granite Intended for Radioactive Waste Stocking
Název v češtině:
Strukturní a petrofyzikální charakterizace granitu vhodného pro ukládání radioaktivního odpadu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Staněk, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
prof. Christian David
Konzultant:
Dr. Yves Geraud
Id práce:
81858
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
granite, AMS, fracture, crack, porosity, permeability, thermal conductivity, P-wave velocity, pore space
Abstrakt:
Byla provedena studie stavby a fyzikálních vlastností žulového masívu se zaměřením na stavby ovládající přenosové vlastnosti horniny. Stavba masívu byla upřesněna na základě rozsáhlého souboru údajů zahrnujících AMS a terénní měření duktilních a křehkých staveb. Za účelem zobrazení magnetických staveb a systému trhlin byly sestaveny mapy a stereogramy. Systém fraktur byl popsán dvěma hlavními a dvěma vedlejšími sety puklin a zlomy tvořícími se reaktivací puklin nebo méně často střižnými trhlinami. Naměřené petrofyzikální údaje byly použity k charakterizaci vlivu frakturace a alterace na geometrii pórového prostoru stejně tak jako na propustnost, tepelnou vodivost a elastické vlastnosti studované žuly. Odlišné petrofyzikální vlastnosti byly rozpoznány pro zdravou žulu, pro frakturovanou čerstvou žulu a také pro frakturovanou žulu alterovanou oxidy železa, chloritem a jílovými minerály. Vztahy mezi měřenými petrofyzikálními vlastnostmi byly vysvětleny ve smyslu vývoje pórového prostoru. Podrobná mikrostrukturní studie kombinovaná s měřením rychlosti P-vln v mnoha směrech za vysokého omezujícího tlaku a s analýzou AMS byla provedena na vzorku Lipnické žuly se šlíry. Tato studie ukázala, že za nízkých omezujících tlaků je anisotropie VP ovládána intergranulárními mikrotrhlinami propojujících štěpnosti slíd a živců subparalelních se šlíry, a v křemeni, který nemá štěpnost, mikrotrhlinami subparalelními s exfoliační trhlinou. Značné uzavírání mikrotrhlin pro žulu se šlíry a hloubku méně než 500 metrů bylo interpretováno ve smyslu stlačení mikrotrhlin odrážejícího se rychlým nárustem VP s omezujícím tlakem.
Abstract v angličtině:
Structural and petrophysical analysis have been conducted within the Melechov massif with focus on structures controlling the porosity, permeability and thermal conductivity of the rock. The structure of the massif has been constrained based on extensive dataset including AMS and field structural measurements of ductile and brittle structures. Maps and stereograms have been constructed to display the magnetic fabrics and the fracture system of the studied massif. The fracture system of the massif has been described by two principal and two supplementary sets of joints and by faults formed mainly by joint reactivation or less frequently formed as shear fractures. The measured petrophysical data have been used to characterize the effect of fracturing and alteration on pore space geometry and in turn on permeability, thermal conductivity and elastic properties of the studied granite. Distinct petrophysical properties have been identified for pristine granite, for fractured fresh granite as well as for fractured granite altered by Fe-oxide, chlorite and clay minerals. Relations between the measured petrophysical properties have been explained in terms of evolution of the rock pore space. A detailed microstructural study combined with multidirectional P-wave velocity measurements at high confining pressure and with AMS analysis has been conducted on a schlieren bearing sample of Lipnice granite. The study has shown that the granite VP anisotropy at low confining pressure was controlled by intergranular cracks interconnecting schlieren-subparallel cleavage cracks in micas and feldspars and by exfoliation fracture-subparallel intra- or trans-granular cracks in cleavage-free quartz. Major closing of the crack porosity linked to the schlieren granite below depth of 500 m has been interpreted in terms of crack compliance reflected by rapid increase in VP with confining pressure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Staněk, Ph.D. 54.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Staněk, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Staněk, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Staněk, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. 3.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Christian David 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 668 kB