velikost textu

Teritorialita u ještěrů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teritorialita u ještěrů
Název v angličtině:
Territoriality in lizards
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Chmelař
Vedoucí:
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Oponent:
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Id práce:
81846
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teritorialita, sociální dominance, ještěři, domovský okrsek
Klíčová slova v angličtině:
territoriality, social dominance, lizards, home range
Abstrakt:
Teritorialita u ještěrů Jan Chmelař Abstrakt: Teritorialita je velmi často diskutovaný fenomén, který se vyskytuje u všech skupin obratlovců na intraspecifické úrovni. Ještěři mezi nimi přesto zaujímají prominentní pozici díky ohromné variabilitě teritoriálního chování mezi vyššími taxony, druhy, populacemi i jedinci. Příkladem mohou být systémy sociální dominance, teritorialita samic nebo teritorialita na interspecifické úrovni. Její význam z hlediska kontroly reprodukce a exkluzivity zdrojů je zjevný a zpravidla zvyšuje fitness jedinců, kteří si svá teritoria ohlídat dokáží. Zároveň však zvyšuje expozici jedince a jeho náchylnost k predaci, je velice energeticky náročná v neposlední řadě někdy komplikuje snahy konzervačních biologů tím, že u druhů v různém stupni ohrožení, snižuje genetickou variabilitu jednotlivých populací. Klíčová slova: teritorialita, sociální dominance, ještěři, domovský okrsek
Abstract v angličtině:
Territoriality in lizads Jan Chmelař Abstract : Territoriality is a widely discussed phenomenon occuring among all groups of vertebrates on intraspecific level. Nevertheless, lizards occupy a prominent position due to a nearly endless variability in forms of territorial behaviour on the levels of higher taxons, species, populations and individuals. Examples could be systems of social dominance hierarchy, female territoriality or interspecific territoriality. Importance of territoriality is obvious as a way of reproduction control and exclusive usage of space and resources and has a positive impact on individuals that are able to defend their territories. On the other hand, there is a higher exposure to predators and a cost in a form of depleted energy. One other thing is that it sometimes complicates efforts of conservational biologists by lowering genetic variability inside populations of endangered species. Key words: territoriality, social dominance, lizards, home range
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Chmelař 308 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Chmelař 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Chmelař 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivan Rehák, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milan Veselý, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Chmelař 309 kB