text size

Analýza vybraných zeměpisných testů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Analýza vybraných zeměpisných testů
Titile (in english):
Analysis of selected geography tests
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Štěpán Macháček
Supervisor:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Thesis Id:
81844
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Teaching of Geography and Mathematics at Higher Secondary Schools (UNZM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/09/2010
Defence result:
Good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou používání didaktických testů v zeměpisu. Nejprve je po rozboru literatury vytvořen soubor kritérií vhodných k posuzování kvality testů. Následně jsou zvolená kritéria použita pro hodnocení vybraných zeměpisných testů. Součástí výzkumu je dotazníkové šetření mezi učiteli, které je zaměřeno na způsoby testování žáků. Odborníci se vyslovují kriticky na adresu pedagogické veřejnosti s ohledem na špatný stav testování na školách. Zároveň v současné době vrcholí přípravy nové státní maturity a nabízí se otázka, zda navržený ilustrační test maturitní zkoušky ze zeměpisu je krokem kupředu. Po provedení analýzy tohoto testu je konstatováno, že tento test z hlediska revidované Bloomovy taxonomie převyšuje běžně používané testy, které byly hodnoceny v další části práce. Přesto 37,5 % úloh nesplňuje nároky z hlediska jednoznačnosti a správnosti zadání. Analýza souboru 23 testů z běžné školní praxe dopadla ještě hůře. Provedené dotazníkové šetření ukázalo, že způsoby testování jsou na školách velmi podobné. Takže se dá očekávat, že i kvalita testů je na většině škol na nízké úrovni. I přes množství chyb je nový koncept maturitního testu krokem kupředu, sice značně nejistým, leč posun v kvalitě je z výsledné analýzy patrný. Klíčová slova: didaktické testy, hodnocení testů, státní maturita
Abstract:
Abstract This work aims to use of educational tests in geography. After literature analysis is made a set of criteria for quality assessment tests. Subsequently, the selected criteria are used to evaluate selected geographical tests. Part of research is a questionnaire survey of teachers, which is focused on ways of testing pupils. The experts are pushing to critically address the educational community with regard to the poor situation of testing in schools. At the same time is currently preparing a new state school leaving examination and the question arises whether the proposed illustrative test leaving examination of geography is a step forward. After analyzing this test, noting that this problem in terms of the revised Bloom's taxonomy higher than commonly used tests that were evaluated in the next section. Yet 37.5% of jobs do not qualify in terms of clarity and correctness of the award. Analysis of the test group of 23 normal school practice even harder hit. Conducted survey showed that the methods of testing in schools are very similar. So we can expect that the quality of tests is in most schools at a low level. Despite the number of errors is a new concept of leaving the test step forward, although highly uncertain, lies a shift in quality is evident from the final analysis. Keywords: Educational tests, assessment tests, the state graduation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Štěpán Macháček 372 kB
Download Abstract in czech Mgr. Štěpán Macháček 17 kB
Download Abstract in english Mgr. Štěpán Macháček 13 kB
Download Supervisor's review RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 26 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 64 kB
Download Defence's report 81 kB