velikost textu

Sakrální objekty v Česku: proměny a nové formy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sakrální objekty v Česku: proměny a nové formy
Název v angličtině:
Sacral objects in Czechia: changes and new forms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Klubal
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Oponent:
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Id práce:
81843
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sakrální objekty, alternativní religiozita, náboženství, Česko
Klíčová slova v angličtině:
sacral objects, alternative religiozity, religion, Czechia
Abstrakt:
Sakrální objekty v Česku: proměny a nové formy Jan Klubal, DP 2010 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou sakrálních objektů, které jsou chápány jako fyzické projevy religiózního chování obyvatelstva. Ačkoliv česká společnost je na základě např. členství v církvích považována za jednu z nejvíce sekularizovaných v Evropě, neznamená to, že Češi jsou národem ateistů. Z důvodu jejich skepticismu ke všem organizovaných formám religiozity, který je způsoben specifickým historickým vývojem na území českých zemí, jsou preferovány alternativní formy religiozity včetně okultismu a jiných spirituálních praktik. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda a jakým způsobem se transformace religiozity v Česku projevuje také v religiózní krajině. Toto bude zjišťována na příkladu sakrálních objektů identifikovaných v modelových oblastech Prahy, Pelhřimovska a Kaplicka. První část práce podává přehled dosavadních poznatků týkajících se problematiky sakrálních objektů. Tato část obsahuje přehled literatury, definici hlavních pojmů a popis aplikovaných metod. Další část se zabývá historickým vývojem a současným stavem náboženství a religiózní krajiny Česka. Poslední část práce obsahuje shrnutí a diskuzi výsledků terénního šetření a porovnává religiózní krajinu modelových území. Diskutovány jsou také výsledky řízených rozhovorů. Tradiční sakrální stavby jsou stále více vnímány a využívány jako běžné profánní objekty. Více patrné je to v případě větších obcí, kde bylo pozorováno častější využití těchto objektů k nenáboženským účelům zejména v podobě kulturních aktivit. Hierarchické postavení obce pozitivně koreluje také s kvalitou fyzického stavu zkoumaných objektů a mírou jejich konfesionální heterogenity. Existence sakrálních objektů alternativní religiozity identifikovaných provedeným terénním šetřením je determinována velikostí spirituálního trhu, která umožňuje aktérům provozovat komercionalizovanou podobu této spirituality. Klíčová slova: sakrální objekty, alternativní religiozita, náboženství, Česko
Abstract v angličtině:
Sacral objects in Czechia: changes and new forms Jan Klubal, DP 2010 ABSTRACT This thesis deals with the sacral objects which are understood as physical indicators of the religious behaviour of population. Although Czech society is considered to be one of the most secularized in the terms of church adherence in Europe, it does not mean that Czechs are atheistic nation. Due to their scepticism to all organized forms of religion which is caused by the specific historical development of Czech country, people prefer the alternative forms of religiosity including ocultism and other spiritual practics. The main aim of this thesis is to explore whether and how the transformation of religiosity in Czechia affects the religious landscape. This will be shown on the case of sacral objects identified in model areas Praha, Pelhřimov and Kaplice. The first part makes a survey of present knowledge relevant to sacral objects issue. This section consists of the review of literature, the definition of main terms and the description of applied methods. The next part deals with the historical development and current situation of religion and religious landscape in Czechia. The last section summarizes and discusses the results of field survey and compares the religious landscape of model areas. The review of interviews is also included. The traditional sacral objects are increasingly perceived and used as profane objects. This is more evident in the bigger municipalities where the non-religious usage of these objects in form of cultural activities was observed. The hierarchical position of municipality also positively correlates with the quality of physical state of examined objects and their confessional heterogeneity. The existence of the sacral objects of alternative religiosity identified in this research is determined by the size of spiritual market which allows the participants to run the commercial form of spirituality. Keywords: sacral objects, alternative religiosity, religion, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Klubal 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Klubal 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Klubal 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB