velikost textu

Imobilizace proteasy V8 na magnetických částicích pro použití k proteolytickému štěpení pepsinu A

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imobilizace proteasy V8 na magnetických částicích pro použití k proteolytickému štěpení pepsinu A
Název v angličtině:
Immobilization of protease V8 on magnetic particles for application to proteolytic cleavage of pepsin A
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Adam Čepa
Vedoucí:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Marie Tichá, CSc.
Konzultant:
Ing. Zdenka Kučerová, CSc.
Id práce:
81838
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Enzym, Proteasa V8, Katalýza, Magnetické částice, Optimalizace
Klíčová slova v angličtině:
Enzyme, Protease V8, Catalysis, Magnetic particles, Optimisation
Abstrakt:
Tato bakalářská práce navazuje na dlouholetý výzkum v oblasti diagnostiky onemocnění žaludku, který je založen na mapování žaludečního enzymu pepsinu A. Bylo zjištěno, že určité fosforylace v primární struktuře tohoto enzymu mohou sloužit jako marker počínající karcinogenity. Tato bakalářská práce je zaměřena na imobilizaci proteasy V8 izolované z mikroorganismu Stafylococcus aureus na agarosových magnetických kuličkách. Proteasa V8 je vhodným kandidátem pro tvorbu peptidové mapy pepsinu A. Byl studován vliv pH, teploty a reakční doby na aktivitu enzymu a určeny optimální podmínky pro hydrolytickou katalýzu tvorby peptidických fragmentů pepsinu A.
Abstract v angličtině:
This thesis is part of a long-standing research in the field of diagnosis of the stomach diseases, which is based on the gastric enzyme pepsin A mapping. It was found that a phosphorylation in the primary structure of this enzyme may serve as a marker of incipient stage of carcinogenesis. This thesis is focused on the immobilization of protease V8 isolated from microorganism Stafylococcus aureus to magnetic agarose beads. Protease V8 is a promising candidate for producing peptide maps of pepsin A. The influence of pH, temperature and reaction time on the enzyme to activity has been studied and the optimal conditions for hydrolytic catalysis of formation of peptide fragments of pepsin A.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Čepa 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Čepa 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Čepa 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB