velikost textu

Genetická variabilita sysla obecného (Spermophilus citellus) v České Republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetická variabilita sysla obecného (Spermophilus citellus) v České Republice
Název v angličtině:
Genetic variability in the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magda Starcová
Vedoucí:
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Oponent:
RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Id práce:
81816
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spermophilus citellus, fragmentace populace, mikrosatelity, genetická variabilita a diferenciace, inbreeding
Klíčová slova v angličtině:
Spermophilus citellus, fragmented populations, microsatellites, genetic variability and differentiation, inbreeding
Abstrakt:
Sysel obecný (Spermophilus citellus) je podle zákona o ochraně přírody i podle Červeného seznamu kriticky ohroženým druhem. V České republice, která představuje severozápadní okraj jeho areálu rozšíření, se sysel v současnosti vyskytuje na 34 lokalitách, které jsou poměrně malé a vzájemně izolované. Do střední Evropy se tento druh rozšířil v souvislosti s neolitickou deforestací. Disjunktní typ distribuce sysla byl způsoben výrazným poklesem jeho početnosti během druhé poloviny 20. století v důsledku změn polního hospodaření, fragmentace krajiny a dalších faktorů. Lze předpokládat, že tento proces zanechal stopy na genetické struktuře našich populací. Hlavním cílem této práce byla podrobná analýza genetické variability populací sysla obecného na území České republiky a hledání korelací s dostupnými údaji o jeho biologii a demografii. Bylo použito 13 mikrosatelitových lokusů a zpracováno celkem 408 vzorků z 27 lokalit v ČR a 3 vzorky z 1 lokality v Maďarsku jako outgroup. Pomocí různých přístupů byly odhaleny detaily o substruktuře a diferenciaci jednotlivých populací, genetické variabilitě, míře inbreedingu a geografické distribuci genetické variability. Mezi studovanými populacemi byla nalezena signifikantní genetická diferenciace, západo-východní gradient v genetickém složení populací a zóna přechodu mezi českými a moravskými populacemi. Byla potvrzena nízká genetická variabilita a značná homogenita studovaných populacích sysla v České republice. Výsledky jsou dále interpretovány v souvislosti s demografickou historií studovaného druhu, možnostmi genového toku a dalšími faktory. Populace sysla obecného v České republice mohou vykazovat redukci fitness díky inbrední depresi a dalším jevům spojeným s nízkou početností a fragmentací areálu druhu.
Abstract v angličtině:
The European ground squirrel (Spermophilus citellus) (hereinafter EGS) is under the Law on Nature Protection and is included as a critically endangered into the Red List of Endangered Species. In the Czech Republic, which represents the northwestern border of the species range, EGS currently occurs on 34 localities, which are relatively small and isolated from each other. The spread of this species to central Europe was connected with neolithic deforestation. Disjunctive type of distribution of EGS was caused by strong decline of its abundance during the second half of the 20th century due to changes in field management, fragmentation of landscape and other factors. It can be expected that this process left traces on the genetic structure of EGS populations. The major objective of this study was a detailed analysis of genetic variability of EGS populations in the Czech Republic and searching for corelations with available data about its biology and demography. It was used 13 microsatellite loci and in total were processed 408 samples from 27 localities in CZ and 3 samples from one Hungarian locality as an outgroup. With aid of various methods, details of substructure and diferentiation of individual populations, genetic variability, degree of inbreeding and geographic distribution of genetic variability were revealed. Between studied populations was found significant genetic differentiation, west-east gradient in genetic composition of populations and transition zone between bohemian and moravian populations. Low genetic variability and considerable homogeneity of studied populations EGS in the Czech Republic were confirmed. Results are further interpreted in relation with demographic history, options of gene flow and other factors. The EGS population in the Czech Republic may show fitness reduction due to inbreeding depression and other phenomena connected with species low abundance and range fragmentation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magda Starcová 2.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magda Starcová 343 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magda Starcová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magda Starcová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. 730 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.58 MB