velikost textu

Modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu
Název v angličtině:
Modelling of the low-velocity layer in seismic prospection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Jan Procházka
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jiří Skopec, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Id práce:
81815
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vrstva malých rychlostí
Klíčová slova v angličtině:
low velocity layer
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je srovnání vrstevnatého a tomografického modelu, které se používají pro modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu. Cílem práce bylo určit podmínky za kterých by bylo výhodnější upřednostnit tomografický model pro výpočet vrstvy malých rychlostí. Pro modelování vrstvy malých rychlostí byl použit program Geostar, který je součástí programového balíku Geolympus firmy CGG Veritas, který je pro studijní účely k dispozici na Přírodovědecké fakultě UK. Pro srovnání vrstevnatého a tomografického modelu byly vytvořeny syntetické modely. Pro každý syntetický model byl následně v prostředí Geostaru vytvořen vrstevnatý a tomografický model vrstvy malých rychlostí. Parametry vrstevnatého a tomografického modelu byly srovnány se známými parametry výchozích syntetických modelů. Srovnání byla provedena na základě rozdílu střední kvadratické chyby a statické korekce, která byla přesně známa. Srovnání byla provedena na čtyřech různých rychlostních modelech. Ve všech případech byla pří modelování vrstvy malých rychlostí určena výrazně vyšší přesnost vrstevnatého modelu.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis is to compare layered model and tomographic model. These models are used for description of low velocity layer in seismic survey. The goal of the work was to find out the conditions whether to prefer tomographic model instead of layered model. Program Geostar was used for modelling of low velocity layer. This program is a part of software package produced by CGG Veritas company. Geostar is available at department of Applied Geophysics for study purposes. Four synthetic models were created for comparison of tomographic and layered models. Models of low velocity layer were computed for layered an tomographic model in Geostar environment. Original models were compared to created models. Accuracy was estimated on root mean square error and static correction which was exactly known. In all cases, layered model showed better results then tomographic model. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jan Procházka 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jan Procházka 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jan Procházka 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Skopec, CSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 82 kB