text size

Pohybová aktivita seniorů jako preventivní složka jejich životního stylu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pohybová aktivita seniorů jako preventivní složka jejich životního stylu
Titile (in english):
Physical activity as a preventive component of the lifestyle of seniors
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Věra Vlastníková
Supervisor:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Opponents:
doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.
doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.
Consultant:
doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Thesis Id:
81812
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Hygiene and Preventive Medicine (15-150)
Study programm:
Hygiene, Preventive Medicine (P5163)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/06/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Souhrn Disertační práce se zabývá pohybovou aktivitou (PA) seniorek, jako preventivní složkou jejich životního stylu. Teoretická část práce shrnuje současné poznatky z oblasti gerontologie, zátěžové fyziologie a kinantropologie ve vztahu k seniorské populaci. Pro experimentální část práce byly sestaveny dotazníky a byl vytvořen skupinový (řízený) a individuální preventivní pohybový program. Oba programy byly následně aplikovány u vybraných souborů žen seniorského věku. Cílem disertační práce bylo posouzení vlivu těchto pohybových programů na úroveň rizikových faktorů civilizačních onemocnění a na vybrané ukazatele kvality života. Sledovaný soubor osob tvořily seniorky - posluchačky Univerzity třetího věku a Univerzity volného času v Hradci Králové. Soubor byl dále rozdělen na experimentální skupinu, která absolvovala řízenou skupinovou PA (SK1; 18 žen, 63±3 let), experimentální skupinu, která absolvovala individuální PA dle cvičebního manuálu (SK2; 14 žen, 65±5 let) a kontrolní skupinu, která neabsolvovala žádný pohybový program (SK3; 19 žen, 69±4 let). Pohybové programy, obsahující prvky zdravotní gymnastiky, posilovacího cvičení, balančního cvičení, relaxace a chůze, byly aplikovány v objemu cca 2 hodiny týdně po dobu 10 měsíců. Sledovanými ukazateli byly tělesná hmotnost (TH), body mass index (BMI), krevní tlak (TK), klidová srdeční frekvence, celkový a HDL cholesterol, index aterogenity (AI), glykémie a vybrané ukazatele kvality života. Pro sběr údajů byl použit dotazník a lékařské vyšetření. Po desetiměsíční aplikaci PA došlo k významnému snížení TH (p<0,05) a BMI (p<0,05) u SK1 a SK2, k významnému zvýšení hladiny HDL cholesterolu u SK1 (p<0,05) a k významnému snížení AI u SK2 (p<0,05) oproti hodnotám před intervencí. U SK1 došlo k významnému zlepšení hodnocení vlastního zdravotního stavu (p<0,05) a významně se zvýšila též účast na společenských aktivitách (p<0,05). U SK1 i SK2 došlo k nárůstu (p<0,05) pocitů aktuální i dlouhodobé spokojenosti a pohody a ke zvýšení pocitu zodpovědnosti za své vlastní zdraví (p<0,001). U SK1 došlo, ve srovnání s SK2, k celkově většímu množství pozitivních změn (včetně statisticky nevýznamných). U kontrolní skupiny došlo pouze k významnému snížení celkového cholesterolu (p<0,05) a AI (p<0,05) a k významnému zvýšení hladiny HDL cholesterolu (p<0,05). Posuzované pohybové programy redukovaly hladiny některých sledovaných rizikových faktorů civilizačních onemocnění a pozitivně ovlivňovaly ukazatele kvality života u cvičících osob ve srovnání s kontrolní skupinou. Skupinové cvičení bylo účinnější než cvičení individuální. Zdá se, že dlouhodobé pohybové programy o relativně nízkém objemu a intenzitě mohou hrát pozitivní roli ve zdravotní prevenci a kvalitě života seniorů.
Abstract:
Summary This dissertation deals with physical activity of senior women and its importance in health prevention. Current knowledge in the areas of gerontology, exercise physiology and kinanthropology was summarized in the theoretical part. For experimental part of the work, questionnaires were compiled and group and individual exercise programs were created and applied on a set of senior women. The objective of the dissertation was to assess the influence of these programs on civilization diseases risk factors and on some indicators of quality of life. Our study population was formed by healthy senior women recruited from the programs of senior university education in Hradec Králové. The study population was further divided into an experimental group which completed a group exercise program (G1; 18 subjects, 63±3 yrs), an experimental group which completed an individual exercise program according to our instructions (G2; 14 subjects, 65±5 yrs) and a control group without an exercise program (G3; 19 subjects, 69±4 yrs). Exercise programs were applied for 10 months, 2 hours/week and contained remedial exercises, strengthening activities, balance and relaxation exercises and walking. The variables examined included body weight (BW), body mass index (BMI), blood pressure (BP), resting heart rate, total cholesterol, HDL-cholesterol, index of aterogenity (AI), glycemia and selected indicators of quality of life. A questionnaire and medical examination were used for data collection. After a 10-month intervention there were significant reductions of BW (p<0.05) and BMI (p<0.05) in G1 and G2, an increase of HDL cholesterol (p<0.05) in G1 and a decrease of AI (p<0.05) in G2 compared to data pre-intervention. There was an improvement in self-reported health status (p<0.05) and increased participation in social life (p<0.05) in G1 after the intervention. Significant increments of feelings of wellbeing (p<0.05) and of personal responsibility for one’s own health (p<0,001) were found in G1 and G2. More positive changes (including those statistically insignificant) were found in G1 compared to G2. There were reductions (p<0.05) of total cholesterol and AI and an increase (p<0.05) in HDL cholesterol in G3. No other changes were found in the control group. The examined exercise programs reduced levels of some civilization diseases risk factors and positively influenced indicators of quality of life in exercise groups vs. control group. The group program was more effective than the individual program. It appears that low-volume low-intensity exercise programs can play a positive role in health prevention and quality of life of seniors.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Věra Vlastníková 876 kB
Download Abstract in czech Mgr. Věra Vlastníková 20 kB
Download Abstract in english Mgr. Věra Vlastníková 8 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Věra Vlastníková 246 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc. 154 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. 241 kB
Download Defence's report 112 kB