velikost textu

Rozmístění imigrantů po území Itálie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozmístění imigrantů po území Itálie
Název v angličtině:
Spatial Distribution of Immigrants in Italy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Pavelková
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Id práce:
81765
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace, imigrace, Itálie, Česká republika, územní rozmístění, teorie sítí, human capital model, institucionální teorie
Klíčová slova v angličtině:
migration, immigration, Italy, Czech Republic, spatial distribution, network theory, human capital model, institutional theory
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje rozmístění imigrantů po území Itálie. Nejprve jsou představeny tři použité teorie migrace (teorie sítí, human capital model, institucionální teorie) a příslušné hypotézy. Poté je shrnut vývoj migrace v Itálii v období od druhé světové války a podrobněji popsána současná situace. Po tomto úvodu je provedena analýza a ověření hypotéz, a to dvěma způsoby. První částí je kvantitativní výzkum založený na korelační analýze statistických dat, druhou pak kvalitativní výzkum založený na dotazníkovém šetření provedeném v Terstu v období od března do června 2011. K hlavním výsledkům výzkumu patří důležitost pracovních příležitostí a lepších výdělků při výběru nového místa bydliště. Naopak teorie sítí nebyla výzkumem podpořena, zejména pro občany Rumunska, kteří dle výzkumu preferují oblasti, v kterých dosud žilo málo Rumunů (a cizinců vůbec). Na závěr jsou výsledky výzkumu srovnány se situací v České republice. Pro další výzkum by bylo vhodné srovnat územní rozmístění jednotlivých skupin imigrantů, které žijí v Itálii, nebo naopak srovnat územní rozmístění občanů jednoho státu v různých evropských zemích.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on spatial distribution of immigrants in Italy. In the beginning, it presents three migration theories used in the thesis (network theory, Human Capital Model, institutional theory) and related hypothesis for the research. Then it summarises the migration history of Italy since the Second World War and the current situation. After that, the tex proceeds to the examination of the spatial distribution of immigrants in Italy. The examination is done in two ways. First, there is analysis of statistical data by correlation analysis which tries to find factors which explain the immigrants’ distribution in Italy. Second is the analysis of the results of a survey done in Trieste, Italy, between March and June 2011 among the two largest groups of immigrants living in the province of Trieste (those with citizenship of Serbia and Romania). The main results are that one of the most important factors for the immigrants’ distribution are the job opportunities and better earnings for themselves and for their families. Interestingly, the network theory wasn’t supported by the research, especially for Romanians who seem to prefer provinces with less Romanians (and foreigners in general) already present. After the analysis, the results are compared with the situation in the Czech Republic. For further research, it would be interesting and important to analyse spatial distribution of different groups of immigrants in Italy and specific factors that might predict such distribution. On the other hand, it would be also interesting to analyse spatial distribution of one group of immigrants in different European states.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Pavelková 2.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Pavelková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Pavelková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 81 kB