velikost textu

Voltametrické a amperometrické stanovení 5-nitrochinolinu v pitné a říční vodě pomocí uhlíkové filmové elektrody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrické a amperometrické stanovení 5-nitrochinolinu v pitné a říční vodě pomocí uhlíkové filmové elektrody
Název v angličtině:
Voltammetric and amperometric determination of 5-nitroquinoline in drinking and river water using carbon film electrode
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Rumlová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Oponent:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Id práce:
81760
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
5-nitrochinolin, uhlíková filmová elektroda, cyklická voltametrie, průtoková injekční analýza, extrakce na tuhé fázi
Klíčová slova v angličtině:
5-nitroquinoline, carbon film electrode, cyclic voltammetry, flow injection analysis, solid phase extraction
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a aplikaci voltametrických metod pro stanovení 5-nitrochinolinu v modelových vzorcích pitné a říční vody při použití uhlíkové filmové elektrody (CFE). Výhodou uhlíkové filmové elektrody je především široké potenciálové okno v anodické i katodické oblasti a její nízká zátěž pro životní prostředí oproti rtuťovým elektrodám. V rámci předkládané práce byly sledovány probíhající elektrochemické děje pomocí metod CV a AdSV. Pro stanovení 5-NQ v modelových vzorcích vody byla vybrána metoda DPV a FIA. Byla zkoumána možnost extrakce na tuhé fázi jako předstupně pro metodu DPV. Stanovení 5-NQ na CFE je založeno na probíhající katodické redukci přítomné nitroskupiny. Lze konstatovat, že v této práci byla prokázána použitelnost CFE pro stanovení submikromolárních koncentrací 5-NQ v modelových vzorcích vody.
Abstract v angličtině:
This work focuses on optimization and application of voltammetric methods for determination of 5-nitroquinoline in model samples of drinking and river water using carbon film electrode (CFE). The advantages of carbon film electrode are primarily its wide potential window in both cathodic and anodic regions and also low environmental stress compared to mercury electrodes. In this contribution, CV and AdSV were used to observe electrochemical processes. For determination of 5-nitroquinoline DPV and FIA were used. Solid phase extraction was investigated as a method for preliminary separation and preconcentration for DPV. Determination of 5-nitroquinoline at CFE is based on cathodic reduction of nitrogroup. This work demonstrates the application of carbon film electrode for determination of 5-nitroquinoline in submicromolar concentrations in model samples of water.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Rumlová 5.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Rumlová 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Rumlová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 100 kB