velikost textu

Voltametrické stanovení dinitronaftalenů pomocí krystalové stříbrné amalgámové elektrody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrické stanovení dinitronaftalenů pomocí krystalové stříbrné amalgámové elektrody
Název v angličtině:
Voltammetric Determination of Dinitronaphthalenes Using Single Crystal Silver Amalgam Electrode
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Tvrdíková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Oponent:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Id práce:
81759
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
1,3-dinitronaftalen, 1,5-dinitronaftalen, 1,8-dinitronaftalen, adsorpční rozpouštěcí diferenční pulsní voltametrie, cyklická voltametrie, DC voltametrie, diferenční pulsní voltametrie, krystalová stříbrná amalgamová elektroda, pitná voda
Klíčová slova v angličtině:
1,3-dinitronaphthalene, 1,5-dinitronaphthalene, 1,8-dinitronaphthalene, adsorptive stripping differential pulse voltammetry, cyclic voltammetry, DC voltammetry, differential pulse voltammetry, single crystal silver amalgam electrode, drinking water
Abstrakt:
V této práci byly vyvinuty metody voltametrického stanovení 1,3-dinitronaftalenu (1,3-DNN), 1,5-dinitronaftalenu (1,5-DNN) a 1,8-dinitronaftalenu (1,8-DNN) pomocí DC voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV) na nově testované krystalové stříbrné amalgamové elektrodě (CAgAE). Vyvinutými metodami je možno stanovit 1,3-DNN v koncentračním rozmezí 2 – 10 μmol.L-1 s LoQ 2 μmol.L-1 pomocí DCV a 1 – 100 μmol.L-1 s LoQ 1 μmol.L-1 metodou DPV; 1,5-DNN v koncentračním rozmezí 2 – 10 μmol.L-1 s LoQ 2 μmol.L-1 pomocí DCV a 1 – 10 μmol.L-1 s LoQ 1 μmol.L-1 metodou DPV a 1,8-DNN v koncentračním rozmezí 2 – 10 μmol.L-1 s LoQ 2 μmol.L-1 pomocí DCV a 0,3 – 1 μmol.L-1 s LoQ 0,3 μmol.L-1 metodou DPV. Pokus o další snížení LoQ pomocí adsorpční rozpouštěcí diferenční pulsní voltametrie nebyl úspěšný. Průběh děje elektrochemické redukce dinitronaftalenů na pracovní elektrodě byl rovněž studován pomocí cyklické voltametrie. Předkládaná práce ověřila možnost použití CAgAE jako alternativy rtuťových elektrod pro stanovení elektrochemicky redukovatelných organických látek ve vodně-methanolickém prostředí. Její hlavní výhodou jsou malé rozměry vytvářející předpoklad pro její využítí při voltametrické analýze malých objemů vzorků a amperometrické detekci v průtokových systémech.
Abstract v angličtině:
Voltammetric methods for determination of 1,3-dinitronaphthalene (1,3-DNN), 1,5-dinitronaphthalene (1,5-DNN) and 1,8-dinitronaphthalene (1,8-DNN) using DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV) at novel single crystal silver amalgam electrode (CAgAE) were developed in this work. Developed methods may be used for determination of 1,3-DNN within a concentration range 2 – 10 μmol.L-1 with LoQ 2 μmol.L-1 using DCV and 1 – 100 μmol.L-1 with LoQ 1 μmol.L-1 by DPV; 1,5-DNN wihin a concentration range 2 – 10 μmol.L-1 with LoQ 2 μmol.L-1 using DCV and 1 – 10 μmol.L-1 with LoQ 1 μmol.L-1 by DPV and 1,8-DNN within a concentration range 2 – 10 μmol.L-1 with LoQ 2 μmol.L-1 using DCV and 0,3 – 1 μmol.L-1 with LoQ 0,3 μmol.L-1 by DPV. An attepmt to decrease LoQ by adsorptive stripping differential pulse voltammetry was not successful. Process of electrochemical reduction of selected dinitronaphthalenes on the working electrode was also studied by cyclic voltammetry. This work verified the use of CAgAE as alternative electrode material to mercury electrodes for determination of electrochemically reducible organic compounds in aqueous-methanolic media. Small dimensions of the CAgAE are the main advantages which predetermine its use in voltammetric microvolume batch analysis and amperometric detection in flow systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Tvrdíková 985 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Tvrdíková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Tvrdíková 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. 673 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 99 kB