velikost textu

Analýza metamorfního vývoje jednotky Královského hvozdu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza metamorfního vývoje jednotky Královského hvozdu
Název v angličtině:
Analysis of metamorphic evolution of the Královský hvozd Unit
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Raisigl
Vedoucí:
Mgr. Martin Racek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavlína Hasalová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Id práce:
81739
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vnitřní stavba variscid a procesy jejich vzniku jsou již dlouhou dobu objektem mnoha geologických studií. Jednou z důležitých oblastí je i styk Bohemika a Moldanubika, který se právě nachází na území jednotky Královského hvozdu. Cílem této práce je interpretace metamorfních dějů odehrávajících se na zkoumaném území. První část se zabývá termodynamickými principy a různými přístupy uplatňujícími se při studii těchto dějů. V další části je souhrn poznatků o stavbě variscid v Českém masivu a dosavadních výzkumů provedených v Královském hvozdu. Ve třetí části jsou pak uvedeny petrografické a chemické analýzy, provedené v rámci této práce, a výsledná interpretace metamorfních dějů.
Abstract v angličtině:
The internal structure of Variscides and the processes of their development have been an object of many geological studies for a long time. One of the important parts is the contact of Teplá-Barrandian unit and Moldanubian unit which is located in Královský hvozd unit. The aim of this study is an interpretation of metamorphic processes which took place in the studied area. First part deals with thermodnamic principles and different aproaches that applies in the study of these processes. Next part is an summary of knowledges of Variscides structure in Bohemian Massif and existing studies of Královský hvozd unit. Petrografical and chemical analysis are given in third part together with the interpretation of metamorphic processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Raisigl 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Raisigl 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Raisigl 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Racek, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Hasalová, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. David Dolejš, Ph.D. 483 kB