velikost textu

Prostorová interpolace a modelování eroze půd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová interpolace a modelování eroze půd
Název v angličtině:
Spatial interpolation and soil erosion modeling
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Stanislav Bek, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Josef Ježek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Segeth, CSc.
Ing. Tomáš Dostál
Id práce:
81723
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Program studia:
Aplikovaná matematika (P1103)
Obor studia:
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách (XMATP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá vybranými metodami prostorové interpolace a jejich využitím při numerickém modelování tvaru povrchu Země, zejména eroze půd. První část práce obsahuje popis studovaných metod. Nejprve je uveden výklad metody regularizovaný spline s tenzí (RST), která je osvědčeným nástrojem interpolace prostorových dat. Výklad obsahuje odvození v literatuře chybějících či nejasných pasáží a vysvětlení vztahu metody ke krigingu. Dále je popsán matematický aparát pro digitální popis terénu a pro analýzu jeho geometrických vlastností. Další kapitola se zabývá popisem erozního procesu a vybraných erozních modelů. Druhá část práce uvádí souhrn 5 odborných článků s aplikacemi popsaných metod. Články 1 a 2 jsou zaměřeny na problémy interpolace výškopisných dat a tvorby digitálního modelu terénu. Zabývají se optimalizací metody RST pro konkrétní typy vstupních dat pro modelování půdní eroze. Článek 3 analyzuje prostorovou strukturu půdních dat a pedogenezi Žofínského pralesa. Články 4 a 5 se zabývají prostorovými vlastnostmi výskytu silných dešťů a mapováním erozního faktoru deště. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis deals with selected methods of spatial interpolation and their applications to numerical modeling of the earth's surface, in particular soil erosion. The first part contains the description of the studied methods. Firstly and foremost, the method called regularized spline with tension (RST) is introduced. It has proven to be useful in interpolating elevation data. In the thesis, RST is presented in depth with the derivation of its radial basis function and its links to kriging. Further on the mathematics of digital terrain models and the tools for terrain geometric analysis are covered. The following chapter deals with the description of the soil erosion process and of the selected erosion models. The second part of the thesis summarizes five of the author's research articles which include applications of the described mathematical methods. The first two articles are devoted to the problem of elevation data interpolation and the building of digital elevation models. They deal with the optimization of the RST method for particular input data and target erosion models. The third article analysis the spatial structure of the soil data and the pedogenesis of the Žofínský prales natural forest. The last two articles deal with the spatial properties of heavy rainfalls and the mapping of rainfall erosivity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Bek, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Bek, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Bek, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Stanislav Bek, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Dostál 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB