velikost textu

Emplacement and fabric patterns of plutons in the eastern periphery of the Moldanubian Zone; implications for geodynamic evolution of the Bohemian Massif

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emplacement and fabric patterns of plutons in the eastern periphery of the Moldanubian Zone; implications for geodynamic evolution of the Bohemian Massif
Název v češtině:
Mechanismy vmístění a stavby plutonů východní periferie moldanubika; implikace pro geodynamický vývoj východního okraje Českého masívu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
prof. Kenneth Johnson
Konzultant:
Mgr. David Buriánek, PhD.
Id práce:
81706
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou strukturního záznamu a krystalizačního stáří vybraných granitoidních plutonů vápenato-alkalického složení, které byly vmístěny do metamorfovaných hornin jednotek periferní oblasti moldanubika v severovýchodní části Českého masivu. Důležitou součástí práce dále bylo zhodnocení tektonického a metamorfního vývoje okolních metamorfovaných hornin poličského a zábřežského krystalinika. Výsledky práce přinášejí širší implikace pro interpretaci raných etap variského geodynamického vývoje severovýchodní části Českého masivu. Metamorfované horniny zábřežského krystalinika prodělaly regionální metamorfózu v podmínkách středních teplot T: 660C a nižších tlaků P: 0.6 Gpa). Strukturní záznam jednotky je definován superpozicí dvou regionálních staveb, a to strmé foliace v-z. průběhu (S1), která byla variabilně převrásněna do foliačních ploch subhorizontální orientace (S2). Do těchto hornin byla v období variských orogenních procesů (354±4 Ma; U/Pb na zirkonech) vmístěna tělesa granitoidů vápenato-alkalického složení se stanovenými podmínkami krystalizace T: 706 až 795 °C a P: 0.3 až 0.4 Gpa. V těsném okolí intruzí byly identifikovány účinky kontaktní metamorfózy za teplot 599 až 663 C a tlaků 0.4 Gpa). Magmatické foliace v granitoidech mají tranzitní magmatický až submagmatický charakter v paralelní orientaci s regionálními metamorfními foliacemi S1. Poličské krystalinikum je tvořeno metamorfovanými horninami vulkanosedimentárního původu. P-T podmínky metamorfózy centrální a severní části jednotky byly stanoveny na T: 620°C až 680 C a P: 0.6 Gpa, resp. 585 ± 80 °C a 0.39 ± 0.22 Gpa. Strukturní záznam v jednotce je definován superpozicí tří odlišných staveb. Mezi nejstarší stavby patří středně ukloněná foliace S1 sz-jv. průběhu doprovázená mírně ukloněnými lineacemi a indikátory pravostranné kinematiky. Tyto foliace byly v západní části jednotky refoliovány do ploch foliace S2 průběhu sv-jz. Na tyto dvě foliace jsou pak naloženy mírně ukloněné foliace k severu, místy s indikátory poklesové kinematiky. Do severní a centrální části poličského krystalinika byly vmístěny granitoidy vápenato-alkalického složení. Krystalizační stáří budislavského plutonu bylo stanoveno na 346 ± 6Ma (U/Pb na zirkonech). Teplotní a tlakové podmínky krystalizace byly stanoveny na T: 655 až 730 °C, a P: 0.4 až 0.6 Gpa. Vnitřní stavby plutonu odráží jak procesy spojené s vmístěním magmatu, tak působení regionálního napěťového pole. Těleso miřetínského plutonu bylo datováno na 345.9 ± 5Ma (U/Pb na zirkonech). Pluton byl vmístěn do severní části poličského krystalinika, a to synchronně s tvorbou regionálních foliací S2 za podmínek krystalizace T: 653 až 681 °C, P: 0.29 až 0.43 GPa. Procesy regionální metamorfózy hornin poličského a zábřežského krystalinika v podmínkách středních teplot a nižších až středních tlaků souvisejí se vznikem raných metamorfních staveb a byly spojeny s aktivitou pravostranné střižné zóny mezi jednotkami moldanubika a západních Sudet. Vmístění a krystalizace granitoidů vápenato-alkalického složení bylo synchronní s procesy regionální metamorfózy a deformace. Zjištěné krystalizační stáří granitoidů v rozmezí 354 až 346 Ma (U/Pb na zirkonech) tak udává i časový rámec regionálních metamorfních procesů spojených s formováním pravostranné střižné zóny v průběhu zsz(sz)-vjv(jv). Konec aktivity této regionální střižné zóny byl datován intruzí miřetínského plutonu v čase 345.9 Ma. Tyto procesy odráží nejstarší duktilní aktivitu zóny labských deformací, tedy rozsáhlé deformační zóny SZ-JV průběhu v reologicky méně odolných horninách východní části tepelsko- barrandienské jednotky jako odraz regionálního kompresního napěťového pole ve směru SZ- JV. Studované vápenato-alkalické plutony tak datují nejstarší svrchně-variský tektonometamorfní událost v oblasti středně-korových jednotek východního okraje Českého masivu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Ph.D. thesis focuses on an analysis of the structural record and geochronology of selected calc-alkaline plutons emplaced in the rocks of the eastern periphery of the Moldanubian Zone (eastern margin of the Bohemian Massif). In addition, it includes an analysis of the tectonic and metamorphic record of the host rocks of the Polička and Zábřeh Units. The results revealed a number of important implications regarding the geodynamic evolution of the north- eastern part of the Bohemian Massif. The rocks of the Zábřeh Unit were metamorphosed under middle temperature and lower pressure conditions (T: 660 C, P: 0.6 Gpa). The structural record is defined by the superposition of regional steep E-W trending metamorphic fabric (S1) which was variably obliterated by means of intensive folding into S2 flat-lying foliation. This unit is in the northern part intruded by calc-alkaline rocks of the Zábřeh Intrusive Complex (354±4Ma, U/Pb on zircons) with calculated P-T crystallisation conditions of 706–795 °C and P: 0.3–0.4 Gpa. A contact metamorphic event took place within the host rocks in the proximity of the intrusion (T: 599-663 C, P: 0.4 Gpa). The internal fabric of the Zábřeh Intrusive Complex exhibits a magmatic to submagmatic gradient and the orientation of the intrusive contacts and magmatic foliation respects the S1 foliation of the host rocks. The second area studied, the Polička Unit, consists of a metamorphosed volcanosedimentary complex. The P-T conditions of the metamorphism of the central and northern parts of the unit (which feature calc-alkaline intrusions) have been estimated at T: 620–680 C and P: 0.6 Gpa and 585 ± 80 °C and 0.39 ± 0.22 Gpa respectively. This unit displays complex structural and metamorphic pattern from greenschist to granulite facies. The structural record of the Polička Unit is defined by the superposition of three distinct fabrics: the oldest NW-SE steeply to moderately dipping S1 fabric which bears gently plunging lineations and indicators of right-lateral kinematics; the S2 NE-SW trending foliation of the northern and eastern parts of the unit, and flat-lying S3 foliation occasionally associated with indicators of normal kinematics. The Budislav Pluton (346±6 Ma, U/Pb on zircons, T: 655-730 °C, P: 0.4–0.6 Gpa) intruding the central part of the Polička Unit reflects internal emplacement processes within its structures and the formation of S1 regional tectonometamorphic fabric. The final intrusion studied, the Miřetín Pluton (346±6Ma, U/Pb on zircons), intruded the northern part of the Polička Unit during the formation of S2 foliation within the host rocks. The P-T conditions of magma crystallisation have been estimated at T: 653–681 °C, P: 0.29–0.43G Pa. Subsequent brittle cleavage is connected with normal faulting along the boundary of the Polička and Hlinsko Units. The regional metamorphic processes of the Polička and Zábřeh Units under middle temperature and low to middle pressure conditions were connected with the formation of early-Variscan tectonometamorphic fabrics. The origin of these fabrics was related to right-lateral transpressive shearing that took place in the space between the Moldanubian lower crust and the Western Sudetes. The emplacement of the calc-alkaline plutons studied was synchronous with regional deformation and the formation of S1 fabric within host rocks. The crystallisation age of 354 to 346 Ma (U/Pb on zircons) limits the time span of the formation of the WNW (NW) – ESE (SE) trending right-lateral shear zone. The end of the shearing process was post-dated by the emplacement of the Miřetín Pluton at 345.9 Ma. The intrusion of calc-alkaline plutons in the mid- to upper-crustal level rocks reflects the initiation of the so-called Elbe Zone of the Bohemian Massif which was active in the mid- to upper-crustal rocks of the Teplá-Barrandian Unit between Moldanubian Zone and Western Sudetes reflecting the regional NW-SE stress field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 15.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 577 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Kenneth Johnson 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 733 kB