velikost textu

Mikrobiální mobilizace arsenu v půdách na zlatonosném ložisku Mokrsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikrobiální mobilizace arsenu v půdách na zlatonosném ložisku Mokrsko
Název v angličtině:
Microbial mobilization of arsenic from soil at the Mokrsko gold deposit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aleš Redlich
Vedoucí:
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Id práce:
81683
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (NCHZPD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zlatonosné ložisko Mokrsko je oblast vyznačující se vysokou koncentrací arsenu v půdách. Přirozeně kontaminované vzorky regolitu a fluviálního sedimentu z této oblasti byly použity ke zhodnocení příspěvku mikrobiální činnosti na mobilizaci arsenu. Ve vzorcích regolitu s obsahem 905 mg kg-1 a sedimentu s obsahem 1749 mg kg-1 arsenu byla identifikována řada arsenonosných minerálů. V regolitu převládá goethit s vazbou arsenu nad Ba- farmakosideritem a arseniosideritem, zatímco v sedimentu je hlavním nositelem arsenu novotvořený realgar a méně goethit a výše zmíněné arseničnany. Ke zhodnocení vlivu mikrobiální mobilizace arsenu byly oba vzorky podrobeny inkubaci v aerobních a anaerobních podmínkách. Po přidání glukosy jako vhodného zdroje organického materiálu pro přítomné mikroorganismy došlo k výraznému urychlení mobilizace arsenu v anaerobních podmínkách. Vysoký korelační koeficient mezi vylouženým množstvím arsenu a železa naznačuje, že uvolňování arsenu se odvíjí od reduktivního rozpouštění HFO, případně sekundárních arseničnanů (Ba-farmakosiderit a arseniosiderit). Na druhé straně docházelo k menšímu uvolnění arsenu ze sedimentu během aerobní inkubace vlivem mikrobiálně řízené oxidace sekundárního realgaru. Ve snaze zjistit, jsou-li ve vzorcích přítomny bakteriální druhy podílející se přímo na redukci As5+, byla provedena kultivace a následná identifikace bakterií tolerujících As5+ s jedním pozitivním výsledkem. Jedná se o nález bakterie Pseudomonas putida ve fluviálním sedimentu. Pomocí inkubačních experimentů byl prokázán vliv mikrobiální činnosti na zvýšení mobility arsenu v regolitu a fluviálním sedimentu, který pravděpodobně hraje významnou roli ve zvýšených koncentracích arsenu ve vodách na ložisku Mokrsko.
Abstract v angličtině:
Abstract The Mokrsko gold deposit is characterised by high arsenic concentrations in regolith. Naturally contaminated regolith and stream sediment samples have been studied in order to determine microbially mediated processes that lead to As mobilization. Arsenic concentration in regolith and sediment were 905 mg kg-1 and 1749 mg kg-1, respectively. The mineralogy of arsenic in the regolith is dominated by arsenic-bearing goethite and minor arseniosiderite and Ba-pharmacosiderite. In contrast, highly reducing sediments are mainly characterised by secondary realgar and less arsenic-bearing goethite and secondary arsenates. These samples were used for incubation experiments under both aerobic and anaerobic conditions. When glucose was supplied as a C source under anaerobic conditions, indigenous bacteria significantly enhanced the extent of As release from the solid samples into solution. Highly positive correlation between the extracted amount of As and Fe implied that the microbial dissolution of Fe(III)-oxides is responsible for the As release, with possible contribution of secondary arsenates dissolution. On the other side, small amount of arsenic was released from the sediment during the aerobic incubation through the microbially mediated oxidation of secondary realgar. In attempt to find some bacterial species responsible for the As(V) reduction, cultivation and identification of As(V)-tolerant bacteria species were carried out with one positive result. Pseudomonas putida was found in the sediment sample. The results of the study indicated a direct microbial arsenic-mobilizing activity in the regolith and stream sediment that may contribute to high dissolved arsenic concentrations in natural waters at the Mokrsko gold deposit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Redlich 10.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Redlich 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Redlich 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 955 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiřina Száková, CSc. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 338 kB
Stáhnout Errata Mgr. Aleš Redlich 10 kB