velikost textu

Skolekodonti barrandienského siluru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skolekodonti barrandienského siluru
Název v angličtině:
Silurian Scolekodonts of the Barrandian area
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Tonarová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Oponenti:
RNDr. Ladislav Slavík, CSc.
prof. Dr. Jozef Michalík, DrSc.
Id práce:
81663
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pražská pánev, skolekodonti, silur, kopaninské souvrství, "Kozlowskii" event
Klíčová slova v angličtině:
Prague Basin, scolecodonts, Silurian, Kopanina Formation, "Kozlowskii" event
Abstrakt:
Abstrakt Skolekodonti (= kousací destičky mnohoštětinatých červů) jsou obecně poměrně opomíjenou skupinou mikrofosilií. Ani pražská pánev (Česká republika) však není výjimkou a čistě této skupině byly doposud věnovány pouze dvě význačné publikace. Cílem tohoto výzkumu bylo vyplnit tuto mezeru a to nejprve studiem historických kolekcí Dr. Žebery a Šnajdra a následně jejich srovnáním s nově odebranými vzorky a také skolekodonty z jiných oblastí. Jedním z hlavních výsledků tohoto výzkumu bylo značné rozšíření diversity skolekodontů svrchního siluru pražské pánve oproti dříve publikovaným výsledkům. V poslední studii na toto téma, kterou publikoval Šnajdr v roce 1951, je uvedeno, že rozpoznal 4 druhy a další dva ponechal v otevřené nomenklatuře. Revize této kolekce ukázala, že se zde nachází nejméně 11 druhů z čeledí: Mochtyellidae, Polychaetaspidae, Ramphoprionidae, Paulinitidae, Atraktoprionidae, Skalenoprionidae a Hadoprionidae. Tato data byla ještě porovnávána s nově nashromážděnou sbírkou čelistních destiček z přibližně stejné stratigrafické úrovně. V nové kolekci bylo určeno 25 druhů, včetně jednoho nového taxonu „Mochtyella“ pragensis. Taxonomické studium bylo mimoto zaměřeno i na druh Kettnerites kosoviensis, který je typovým druhem a byl stanoven právě v pražské pánvi. Na rozdíl od historických sbírek, které obsahují pouze vzorky břidlic, byly pro nové sběry zvoleny vápencové polohy, ze kterých je jednodušší získání izolovaných maxil. Nebyly studovány pouze taxonomické problémy, ale navíc bylo sledováno chování fauny v souvislosti se změnami prostředí. Byl zaznamenán pokles diversity polychaetů související s „Kozlowskii“ eventem. Studium paleoekologických strategií potvrdilo vazbu rodů Pistoprion, Rakvereprion a Hadoprion na specifická prostředí také z oblasti peri-Gondwany (pražské pánve). V neposlední řadě bylo přínosem této studie předběžné porovnání nalezených společenstev s dalšími regiony a ukázalo se, že mají úzkou vazbu na fauny Baltiky.
Abstract v angličtině:
Scolecodonts (= jaws of the polychaete worms) have always been a relatively neglected group of microfossils. In the Prague Basin (Czech Republic), only two major studies exclusively focused on scolecodonts have been published. The aim of the present research was to fill in this gap - by a restudy of the historical collections of Žebera and Šnajdr, and its comparison with results gained from newly collected late Silurian samples and scolecodont faunas from other areas. It has turned out that the jawed polychaete fauna in the Prague Basin was much more diversified than previously reported. The last report on late Silurian scolecodonts by Šnajdr (1951) concluded that there are four determined and two species left in open nomenclature present. Restudy of the original collection has shown that there are at least 11 different species from families Mochtyellidae, Polychaetaspidae, Ramphoprionidae, Paulinitidae, Atraktoprionidae, Skalenoprionidae and Hadoprionidae. The new collection from similar stratigraphical level gained at least 25 species, including one newly described (“Mochtyella” pragensis). The taxonomic re-study also focused on the species Kettnerites kosoviensis that is a type species of the genus and was described in the Prague Basin. The new samples come from the limestone which is in contrast to previously studied shale lithology. This was an important factor enabling easier acid digestion and detaching the jaws. Together with taxonomy, influence of environmental changes on diversity of scolecodont faunas was studied. A decrease in diversity associated with the “Kozlowskii” event was observed. Palaeoecological strategies of genera Pistoprion, Rakvereprion and Hadoprion were confirmed also from the peri-Gondwanan area (Prague Basin). The last but not least contribution to scolecodont studies was a preliminary correlation of the Bohemian late Silurian faunas with other regions that revealed a close relation of the Prague Basin and Baltica polychaete faunas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Tonarová, Ph.D. 10.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Tonarová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Tonarová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petra Tonarová, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ladislav Slavík, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Jozef Michalík, DrSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 994 kB