velikost textu

Návrh naučné stezky v přírodní rezervaci Divoká Šárka s didaktickým využitím v hodinách přírodopisu na ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh naučné stezky v přírodní rezervaci Divoká Šárka s didaktickým využitím v hodinách přírodopisu na ZŠ
Název v angličtině:
Proposition of the Nature Trail in the National Park Divoka Sarka including the Didactic Utilization at lower secondary school.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Vítová, DiS.
Oponenti:
RNDr. Jana Skýbová
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Id práce:
81627
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem rigorózní práce je realizace naučné stezky v přírodní rezervaci Divoká Šárka s didaktickým využitím při exkurzích v hodinách přírodopisu na ZŠ. Teoretická část obsahuje popis území zahrnující geografické vymezení a charakteristiku jednotlivých kategorií rostlinné, živočišné a geologické složky. Současně jsou zde zmíněny historické poměry v oblasti korespondující se současným vzhledem krajiny a biologické diverzity a způsoby péče z toho vyplývající. Hlavním cílem rigorózní práce bylo vytvoření návrhů tabulí naučné stezky, podle kterých bude realizována naučná stezka v přírodní rezervaci a jejím blízkém okolí. Tabule by měly sloužit ke zvýšení povědomí veřejnosti o této oblasti a současně ji vést k zodpovědnějšímu chování v této lokalitě. Vzhledem k dostupnosti městskou hromadnou dopravou je lokalita vhodná pro pořádání školních exkurzí. Pro tento účel byl vytvořen pracovní sešit, který koresponduje s tématy tabulí naučné stezky. Praktická část rigorózní práce byla ověřena s členkami 21. oddílu skautek.
Abstract v angličtině:
The subject of the rigorous work is the proposition of the nature trail in the national park Divoká Šárka including the didactic utilization in the course of biology lessons at the primary school. The theoretical part contains the description of the territory including the geographic definition and the profile of individual categories of plant, animal and geographical comhonents. Simultaneously there are mentioned the historical relations in the region corresponding to the conterporary appearance of the landscape and that of biological diversities and the manners of the care resulting out of that. The main target of the rigorous work was to create proposals of notice boards for the nature trail that is to be implemented in this national park and its nearby surroundings. Notice boards should serve to increase the knowladge of the poblic concerning this region and simultaneously to guide it to the more responsible conduct in this site. Owing to the accessability by means of public municipal transport the site is suitable for the organization of school educational visits. For that reason there were elaborated working sheets that correspond to the subjects of notice boards of the nature trail, but at the same time i tis possible to use them with minor changes for another site. The practical part of the rigorous work is completed by suggestions for games referring to the chosen subjects. The practical part was verified in the 21. scout group.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Vítová, DiS. 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Vítová, DiS. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Vítová, DiS. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 395 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 395 kB