velikost textu

Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve
Název v angličtině:
Ostracods of selected stratigraphic levels of the Ordovician of the Prague Basin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karolína Lajblová
Školitel:
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
RNDr. Radovan Kyška Pipík, Ph.D.
Id práce:
81603
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce představuje průvodní komentář a soubor čtyř publikací se zaměřením na revizi ordovických ostrakodů pražské pánve, jejichž výzkum byl v minulosti zcela nedostačující vzhledem k rozmanitosti a hojnosti ostrakodového materiálu této oblasti. Úvodní část disertační práce se zaměřuje na základní charakteristiku studované skupiny s důrazem na morfologii, ekologii a historii výzkumů. V dalších kapitolách je pozornost věnována ostrakodům spodního, středního a svrchního ordoviku pražské pánve a jejich srovnání s faunou ostatních paleoregionů. Publikované studie jsou zaměřeny na komplexní revizi ostrakodů klabavského, šáreckého a králodvorského souvrství. Výsledkem jsou systematické monografie rozšířené o studii ontogeneze rozšířeného šáreckého druhu Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). V rámci těchto publikací je diskutována taxonomie, paleogeografie a celková diverzita studovaných ordovických druhů.
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted doctoral thesis presents an introductory comment and a set of four publications focused on the revision of the Ordovician ostracods of the Prague Basin. The research of them was insufficient in past in contrast to the diversity and abundance of ostracod material recorded in this area. Major characteristics of the study group with a focus on morphology, ecology and history of research are discussed in the introductory chapters. In the following parts, the attention is paid to the ostracods of the Lower, Middle and Upper Ordovician of the Prague Basin and their comparison with assemblages of the other paleoregions. The published papers are focused on the comprehensive revisions of the ostracods of the Klabava, Šárka and Králův Dvůr formations. The studies resulted in systematic monographs supplemented with a study on the ontogeny of the widespread species Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). The taxonomy, palaeogeography and overall diversity of studied Ordovician species are also included and discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Lajblová 2.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karolína Lajblová 8.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Lajblová 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Lajblová 242 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karolína Lajblová 541 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radovan Kyška Pipík, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 961 kB