velikost textu

Tectonic evolution of the central part of the Teplá-Barrandian unit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tectonic evolution of the central part of the Teplá-Barrandian unit
Název v češtině:
Tektonický vývoj centrální části tepelsko-barrandienské jednotky
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc.
prof. Damian Nance, Ph.D., B.Sc.
Id práce:
81597
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt  Hlavním cílem disertační práce je studium tektonického vývoje tepelsko– barrandienské jednotky (TBJ) ve střední části Českého masivu od kadomské subdukce a  procesů na aktivním okraji Gondwany, přes kambroordovickou extenzi k variské kolizi. Práce  je založena na rozsáhlém terénním výzkumu, detailním strukturním mapování a strukturní  analýze kombinované s dalšími analytickými metodami jako je anizotropie magnetické  susceptibility (AMS) a s ní související analýza magnetické mineralogie, analýza deformačních  mikrostruktur a U, Th a Pb izotopové analýzy prováděné laserovou ablací – LA–ICP–MS.  Nejdůležitější výstupy práce jsou následovné:   (1) Neoproterozoický (kadomský) podklad tepelsko–barrandienské jednotky odhaluje  složitou stavbu a většinou nejasné stratigrafické vztahy jeho jednotlivých částí. Tato jednotka  obsahuje pravděpodobně jeden z nejlépe zachovaných fragmentů akrečního klínu v celém  avalonsko–kadomském pásu, reprezentovaným nově definovaným blovickým komplexem.  V centrální části TBJ tento komplex sestává ze tří litotektonických pásů odlišujících se stylem  a intenzitou deformace, magnetickými stavbami a stupněm kadomské regionální  metamorfózy. Kromě toho je centrální radnicko‐kralupský pás interpretován jako komplex  melanží typu Franciscan sedimentárního a tektonického původu.  (2) Kambroordovický rifting následující po vyznění kadomské subdukce a způsobující  rozpad severního okraje Gondwany byl zaznamenán v barrandienské oblasti TBJ. Směry  hlavní korové extenze během této riftingové fáze byly rekonstruovány z orientací žil,  interpretovaných jako přívodní dráhy výlevných hornin křivoklátsko–rokycanského komplexu  a pomocí distribucí depocenter a facií spodního ordoviku pražské pánve, která byla založena  na erodovaném kadomském akrečním prizmatu. Svrchnokambrické žíly a spodnoordovické  horniny zachycují hlavní kinematickou změnu ve velikosti a směru regionální extenze,  přičemž žíly zásobující vulkanický komplex indikují dílčí V–Z korovou extenzi ve svrchním  kambriu, zatímco lineární uspořádání depocenter naznačuje otevírání této pánve (spjaté se  systémem riftů Rheického oceánu) během SZ–JV extenze s dominujícím jednoduchým  střihem. Tato kinematická změna byla doprovázena nástupem podmořského bazického  vulkanismu, způsobeného pravděpodobně dekompresním plášťovým tavením s postupující  extenzí. Spouštěcím mechanismem této extenze mohla být počínající subdukce oceánu  Iapetus cca kolem 510 Ma. Nerovnoměrná extenze způsobila rozpad a drift některých  teránů, zatímco jiné části pásu  zůstaly připojené ke Gondwaně.  (3) Na základě studií na SZ od kralovicko–rakovnického pásu vyplynulo, že Variské  orogenické procesy v TBJ způsobené konvergencí saxothuringika a tepelsko–barrandienské  jednotky byly silně členěny. Nově vymapovaná a detailně popsaná dextrálně‐transpresní  krakovecká střižná zóna (KSZ) SV–JZ průběhu představuje důležitou strukturu orogenního  měřítka oddělující dva krustální segmenty s různou kadomskou a variskou deformací a  metamorfní historií, která ohraničuje dosah variského duktilního přepracování TBJ. Závěrem  práce bylo sestavení syntetického modelu deformačního členění kůry TBJ jako odezvy na  svrchnědevonskou až spodněkarbonskou subdukci a podsouvání saxothuringické litosféry.  V tomto modelu je TBJ interpretována jako jednotka sestávající z domén s převládající  deformací čistým střihem a alternující s úzkými, orogénem paralelními zónami  s lokalizovanou deformací. 
Abstract v angličtině:
Abstract  The principal goal of the thesis is to examine the tectonic evolution of the Teplá– Barrandian unit (TBU) of the central Bohemian Massif from Cadomian subduction and active  margin processes, through Cambro–Ordovician extension to Variscan terrane collisions. The  thesis is based on extensive field research, detailed structural mapping, and structural  analysis, combined with other analytical methods such as the anisotropy of magnetic  susceptibility (AMS) coupled with an analysis of magnetic mineralogy, analysis of  deformational microstructures, and U, Th and Pb isotope analyses carried out by laser  ablation – inductively coupled plasma–mass spectrometry (LA–ICP–MS).  The most important conclusions of the thesis are as follows.   (1) The Neoproterozoic (Cadomian) basement of the Teplá–Barrandian unit reveals a  complex structure and mostly unclear stratigraphic relations of its components. It was  proposed that this unit exposes perhaps the best preserved fragment of an accretionary  wedge of the whole Avalonian–Cadomian belt, represented by the newly defined Blovice  Complex. In the central part of the TBU, this complex consists of three lithotectonic belts  differing in style and intensity of deformation, magnetic fabric, and degree of Cadomian  regional metamorphism. In addition, the central Radnice–Kralupy belt is interpreted as a  complex of Franciscan‐type mélanges of dual, sedimentary and tectonic origin.   (2) The Cambro–Ordovician rifting following the cessation of the Cadomian  subduction and causing the break‐up of the northern margin of Gondwana was also  recorded in the Barrandian area of the TBU. Directions of the principal crustal extension  during the Cambro–Ordovician rifting was reconstructed from orientations of dikes,  interpreted as being feeders to the associated extrusive rocks of the Křivoklát–Rokycany  Volcanic Complex, and by the depocenters and facies distribution in the Lower Ordovician of  the Prague Basin which developed on eroded Cadomian accretionary wedge.The Upper  Cambrian dikes and Lower Ordovician rocks of the Prague Basin record a major kinematic  change in the amount and directions of regional extension. Dikes supplying the volcanic  complex indicate minor E–W crustal extension in the late Cambrian whereas the linear array  of depocentres suggests opening of this Rheic Ocean rift‐related basin during the NW–SE  pure shear‐dominated extension. This kinematic change was accompanied by the onset of  basic submarine volcanism, presumably resulting from decompression mantle melting as the  amount of extension increased. The triggering mechanism of this extension may have been  the onset of subduction of the Iapetus Ocean at around 510 Ma. Unequal extension resulted  in the break‐up and drift of some terranes while other portions of the belt remained  adjacent to Gondwana.   (3) According to studies in areas to the NW from the Kralovice–Rakovník belt, the  Variscan orogenic processes in the TBU resulting from the Saxothuringian/Teplá–Barrandian  convergence was strongly partitioned. Newly mapped and analyzed NE–SW‐trending dextral  transpressional Krakovec Shear Zone (KSZ) represents a principal orogen‐scale tectonic  feature that separates two crustal segments with contrasting Cadomian and Variscan  deformation and metamorphic histories and delimits the northwestern front of Variscan  ductile reworking in the TBU. Finally, a synthetic model for the deformation partitioning in  the Teplá–Barrandian upper crust in response to the Late Devonian to early Carboniferous  subduction and underthrusting of the Saxothuringan lithosphere was proposed. In this  model, the TBU is interpreted as consisting of pure shear‐dominated domains alternating  with narrow, orogen‐parallel, high‐strain zones.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 9.69 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 14.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Damian Nance, Ph.D., B.Sc. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 705 kB