velikost textu

Crustacea (Decapoda, Cirripedia) from the Bohemian Cretaceous Basin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Crustacea (Decapoda, Cirripedia) from the Bohemian Cretaceous Basin
Název v češtině:
Crustacea (Decapoda, Cirripedia) z české křídové pánve
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Oponenti:
doc. Michal Krobicki, Dr.
Guenter Schweigert, Dr.
Id práce:
81586
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Druhohorní korýši (Decapoda, Cirripedia), česká křídová pánev, systematická revize, evoluční trendy, způsob zachování, paleoekologie, migrační trendy
Klíčová slova v angličtině:
Mesozoic crustaceans (Decapoda, Cirripedia), Bohemian Cretaceous Basin, systematic revision, evolutionary trends, taphonomy, palaeoecology, migration patterns
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá systematickou revizí, evolučními trendy, paleoekologií a paleogeografií korýšů ze skupin Decapoda a Cirripedia pocházejících ze svrchní křídy české křídové pánve. Práce je prezentována jako soubor devíti samostatných článků, které byly publikovány v recenzovaných odborných časopisech. V jednotlivých článcích je popisován nejen materiál z muzejních kolekcí, ale i noví jedinci nasbíraní během posledních deseti let. Disertační práce navíc obsahuje i poznámky z článků v přípravě (týká se to rodů Paraclythia a Oncopareia a acrothoracidních svijonožců). Vzhledem k tomu, že korýši z české křídové pánve byli naposledy studováni na přelomu 19. a 20. století (poté částečně revidováni v první polovině 20. století) a od té doby se velmi změnily metody používané v systematice a taxonomii, jsou publikované studie zaměřeny především na moderní popis taxonů. Nedílnou součástí této práce je tak i kapitola o tafonomii a jejím významu při určování fosilních jedinců. Díky moderní revizi byly v článcích popsány nové druhy Ctenocheles fritschi (Decapoda: Axiidea: Ctenochelidae), Archaeochionelasmus nekvasilovae (Cirripedia: Thoracica: Balanomorpha), Myolepas reussi (Cirripedia: Thoracica: Myolepadidae) a Capitulum sklenari (Cirripedia: Thoracica: Pollicipedidae). C. fritschi je jeden z nejstarších a zároveň jeden z nejlépe zachovaných druhů v rámci tohoto rodu, A. nekvasilovae představuje nejstaršího balanomorfního svijonožce na světě, a stejně tak C. sklenari je nejstarším známým druhem rodu Capitulum. Mnoho dalších druhů bylo navíc zrevidováno, například krab Ferroranina fritschi, což je jediný známý zastupce rodu Ferroranina v Evropě. Diskutováno bylo také paleobiogeografické rozšíření jednotlivých druhů a paleoekologie založená na korelaci paleoprostředí fosilních korýšů s jejich analogiemi v recentu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with systematic revision, evolutionary trends, palaeoecology and migration patterns of crustaceans (Cirripedia and Decapoda) from the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin. Thesis is presented as a compilation of 9 papers that were published in scientific peer-reviewed journals and includes not only old museum material, but also numerous crustacean specimens which have been recovered in the last decade. Besides, short remarks on fossil crustaceans currently under study or in the process of being published (Paraclythia, Oncopareia, Acrothoracica) are also included in this thesis. In view of the fact that the fossil crustaceans from the BCB were most recently recorded in the turn of the 19th and the 20th centuries (and partially revised in the first half of the 20th century) and since the systematics and taxonomy have changed significantly, all papers presented here focus primarily on systematic revision and modern description. The essential part of the thesis thus deals with taphonomy and its bearing on the identification of fossil material. Thanks to a modern description, new species of Ctenocheles fritschi (axiidean shrimp), Archaeochionelasmus nekvasilovae (acorn barnacle), Myolepas reussi and Capitulum sklenari (pedunculate barnacles) were erected. C. fritschi is one of the oldest record of Ctenocheles and simultaneously the best preserved fossil material of the genus reported to date, A. nekvasilovae is the earliest known balanomorph barnacle, and C. sklenari represents the oldest record of Capitulum. Moreover, numerous species were re-examined, e.g. palaeocorystid crab Ferroranina fritschi, which represents the first record of Ferroranina for Europe. In addition, palaeobiogeographic distributions and palaeoecology reconstructions based on a correlation of both modern barnacle and decapod crustacean habitats with fossil situation were discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D. 27.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michal Krobicki, Dr. 488 kB
Stáhnout Posudek oponenta Guenter Schweigert, Dr. 1.93 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.05 MB