velikost textu

Oldřich Králík, textolog a editor (díla Petra Bezruče)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oldřich Králík, textolog a editor (díla Petra Bezruče)
Název v angličtině:
Oldřich Králík, textual critic and editor (based on Bezruč material)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Kosák
Školitel:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
PhDr. Jiří Opelík, CSc.
Id práce:
81567
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce Oldřich Králík textolog a editor vymeZUje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních přístupů tohoto badatele. Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy "stratigrafie", synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkovy metody je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla tak tvoří osu výkladu práce. Práce se věnuje i konfrontaci textologických a edičních přístupů Oldřicha Králíka s koncepty jeho oponentů. V průběhu sporů si domácí textová kritika definovala předmět svého zájmu, snažila se určit své postavení mezi ostatními vědními disciplínami, především lingvistikou, filologií a literární vědou, ale i svůj poměr např. k historiografii. Došla též k formulacím základních pracovních postupů. Spory se odehrávaly nejen na domácím kolbišti, ale přerostly prostřednictvím Ediční a textologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů i na půdu mezinárodní a jejich výsledky se promítly i do příručky tzv. praktické textologie Editor a text z roku 1971, která ovlivňuje domácí ediční praxi dodnes.
Abstract v angličtině:
Based on Bezruč material, the present thesis entitled Oldřich Králík, Textual Critic and Editor chronologically follows the establishing and development of textological concepts and editorial approaches ofthe said scholar. The central topic is dosely connected with terms of Králík's stratigraphy, synchrony and diachrony, as well as the genetic method. Králík's method is built on temp oral attribution; therefore, the problem of the dating of Bezruč' s work is of crucial importance for the thesis' argument. The thesis also confronts Oldřich Králík' s textological and editorial views with those ofhis opponents. In the series of scholarly disputes, Czech textual criticism defined its subject matter, attempting to define its position within the context of other sciences and humanities, especially linguistics, philology and literary theory, as well as taking its stand in regard to historiography. Simultaneously, fundamental working modes were formulated. Exceeding the home field, the disputes moved to the intemationallevel through the textological/editorial department ofthe Intemational Commitiee ofSlavic Languages. Among others, the debates resulted in the so-called manual of practical text criticism, Editor and Text, published in 1971, which has strongly influenced Czech editorial practice to the present day.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Kosák 7.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Kosák 12.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Kosák 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Kosák 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Opelík, CSc. 93 kB