velikost textu

Zkrácená a zjednodušená řízení ve správním a trestním právu se zaměřením na řízení blokové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkrácená a zjednodušená řízení ve správním a trestním právu se zaměřením na řízení blokové
Název v angličtině:
Summary and simplified proceedings in Administrative and Criminal Law with a view to procedure for ticketed administrative infraction
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Bitterová
Oponenti:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
81565
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládanou prací jsem se snažila dát do vzájemného vztahu různé instituty práva a celou stať pojmout jako pojednání především o blokovém řízení, ovšem v souvisloti s trestáním a vedením řízení obecně. Práce si tedy kladla za cíl zejména uvést blokové řízení v širším kontextu, a to od jeho zařazení v právním řádu přes podmínky jeho provedení až po fakultativní fázi jakou je výkon rozhodnutí (exekuce) či poukaz na vztah ke správnímu soudnictví a možnosti přezkumu vůbec. Pro lepší dokreslení situace byly zmíněny i instituty příbuzné jako například řízení příkazní a instituty práva trestního. Dovolím si znovu zopakovat již několikrát zmiňovanou tezi o funkčnosti a nutnosti těchto zkrácených forem řízení, samozřejmě při zvýšené ostražitosti vůči možným také již zmiňovaným rizikům. Co se týče zkrácených řízení práva správního, materiál vlády č. j. 1720/01 - Návrh věcného záměru zákona o správním trestání obsahuje i uvažovanou úpravu zkrácených řízení, a to řízení blokového a příkazního. Novem právní úpravy blokového řízení mělo být výslovné ustanovení, že pokutu v blokovém řízení lze v zákonem stanovených případech uložit i v nepřítomnosti obviněného tak, že se blok připevní na věc, kterou byl přestupek spáchán. Tento institut by byl praktický u shora šířeji vyložených přestupků v dopravě. Návrh zavádí rovněž princip pozbytí platnosti bloku obvyklý např. ve Francii. Mělo být stanoveno, že nebyla -li pokuta uložená blokem na pokutu na místě nezaplacenou nebo blokem vydaným v nepřítomnosti obviněného zaplacena ve stanovené lhůtě, pozbude blok platnosti a oprávněná úřední osoba nebo správní úřad oznámí přestupek příslušnému správnímu úřadu, který zahájí řízení o přestupku. Bude-li obviněnému spáchání přestupku prokázáno, nemůže správní úřad v rámci zákonné sazby uložit pokutu nižší, než byla uložena v blokovém řízení, pokud nevyjdou najevo nové skutečnosti, které umožňují uložit nižší pokutu. Rovněž se objevuje výslovné ustanovení, že obviněný musí být prokazatelně předem poučen o tom, že proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat, což by mělo patřit k náležitostem bloku. Změna by se měla dotknout i příslušnosti správních úřadů k projednávání přestupků, kdy tyto by měly být zákonem přímo označeny. V řízení příkazním bylo uvažováno o rozšíření sankcí o propadnutí věci a opuštění zásady zákazu reformatio in peius. Rovněž bych ráda zmínila, že v připravovaném, nicméně nerealizovaném zákoně o odpovědnosti za přestupky bylo uvažováno o nahrazení institutu blokového řízení právě řízením příkazním, v němž bude příkaz vydáván na místě. Výslovně mělo být stanoveno, že je -li příkaz vydáván na místě (podle správního řádu) a obviněný ihned na místě splní jím uloženou povinnost, stává se příkaz pravomocným a vykonatelným správním aktem, o čemž musí být obviněný prokazatelně a předem poučen. Dále mělo být pamatováno i na případ, kdy podezřelý z přestupku není na místě přítomen nebo není znám. Byl-li přestupek spolehlivě zjištěn, lze příkaz upevnit na věc, jejímž použitím byl přestupek spáchán. Zaplatil-li by podezřelý uloženou pokutu ve stanovené lhůtě, stal by se příkaz také pravomocným a vykonatelným správním aktem, jinak by pozbyl platnosti. V následném klasickém přestupkové řízení by se neuplatnil zákaz reformatio in peius. Tolik tedy k uvažovaným komplexním změnám v oblastí právní úpravy blokového řízení.
Abstract v angličtině:
Resumé This rigorosum thesis deals with summary and simplified proceedings in Administrative and Criminal Law. Its main part focuses on the procedure for ticketed administrative infraction. It consists of six chapters, aimed at exposition of fast – track procedure for the administrative infraction, administrative procedure to issue an administrative order in set of conditions of Rules of Administrative Procedure and Administrative Infractions Act, special procedure on place, summary proceeding in Criminal Law such as issuance of criminal order, summary pre – trial proceeding and simplified single judge hearing. Finally there is a brief reference to European Administrative Law. An introduction and conclusion are included as well. The most comprehensive part of this thesis concerns with an administrative hearing on a ticket. This chapter is divided into several subsections. First of all, I tried to bring out the short development of this legal institute since 18th century. Then I described crucial concepts connected with this theme and mentioned basic legal regulation. The most important item is that the procedure for ticketed administrative infraction can be conducted just under certain conditions. These are that the administrative delict is reliably found out, a reprimand is not sufficient and the accused is willing to pay a ticket. No less important is who is authorised to do so. Separated subsection also gives a thought review hearing according to administrative or judicial acts and execution. In this respect I would like to mention that The Supreme Administrative Court of the Czech Republic ruled that there is no possibility of judicial review. A quoting of special acts forms wide matter as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Bitterová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Bitterová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Bitterová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 1.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB