velikost textu

Reprodukční izolace kryptických druhů protist

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reprodukční izolace kryptických druhů protist
Název v angličtině:
Sexual incompatibility of protist cryptic species
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Jelínková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Urbánková
Id práce:
81544
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologický druhový koncept, reprodukční isolace, kryptické druhy, druhový komplex, protista
Klíčová slova v angličtině:
the biological species concept, reproduction isolation, cryptic species, species complex, protist
Abstrakt:
Systematická a evoluční biologie se už od počátku své existence snaží definovat druhovou kategorii či taxon. Určité taxony jsou shledávány druhy na základě nejrůznějších kritérii, tedy na základě různých druhových konceptů. Nejvíce takovýchto konceptů vzniklo v minulém století. Biologický druhový koncept byl desetiletí považován za nejzásadnější. Byl založen na přítomnosti reprodukční isolace dvou druhů. Jeho aplikovatelnost byla ovšem zpochybněna zjištěním, že existuje velké množství i starobylých asexuálních linií a také linií sexuálních s vysokou mírou hybridizace mezi uznávanými druhy. Tato práce se pokouší popsat biologický druhový koncept a jeho změny v průběhu času. A taktéž se pokouší vyřešit otázku jeho současné požitelnosti pro protista.
Abstract v angličtině:
The systematic and the evolutionary biology attempt to define a species category or a species taxon from the beginning of their existence. Specific taxons are considered species on the base of different criteria, so on the base of different species concepts. Most of these concepts emerged previous century. The biological species concept has been assumed to be most important species concept for dozens of times. It was based on a presence of the reproduction isolation of two species. However, its applicability was questioned by the existence of many asexual lineages and also the lineages with a large degree of hybridization between an approved species. This thesis is trying to give a description of the biological species concept and its changes during the time. And it is also trying to answer the question of its simultaneous usability for protist.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Jelínková 432 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Jelínková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Jelínková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Urbánková 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB