velikost textu

Senzorická stimulace u pacientů s traumatickým poraněním mozku v akutním stádiu onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senzorická stimulace u pacientů s traumatickým poraněním mozku v akutním stádiu onemocnění
Název v angličtině:
Sensory Stimulation of Patients with Traumatic Brain Injury in the Acute Stage of Disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Veronika Štěpánková
Vedoucí:
Mária Krivošíková
Oponent:
Bc. Olga Nováková
Id práce:
81532
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cíle: Hlavním cílem mé bakalářské práce je podpora komplexního využití senzorické stimulace v ergoterapeutické praxi u pacientů s traumatickým poraněním mozku v akutním stádiu onemocnění pomocí sady smyslové stimulace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, je shrnuta problematika traumatického poranění mozku, včasná rehabilitace pacientů s traumatickým poraněním mozku, rozdělení a příčiny poruch vědomí, jednotlivé terapeutické metody a koncepty využívající prvky senzorické stimulace v ergoterapeutické praxi. Ve druhé, praktické části, jsou uvedeny dvě kazuistiky pacientů, v rámci kterých jsem využila informace z klinické dokumentace, údaje z vlastního pozorování pacienta; popis, průběh terapie a zhodnocení stavu pacienta po prováděných senzorických stimulací v celém průběhu průzkumového šetření pomocí sady smyslové stimulace. Ukázalo se, že senzorická stimulace pomocí smyslové sady u dvou testovaných pacientů s traumatickým poraněním mozku v akutním stádiu onemocnění měla za podmínek, ve kterých byla prováděna, vliv na zdravotní stav pacientů. Senzorická stimulace je tedy vhodným doplňkem do spektra terapeutických metod a technik využívaných v péči o takto nemocné pacienty. Tato práce rovněž hodnotí výhody a nevýhody plynoucí z používání sady smyslové stimulaci v rámci ergoterapie u pacientů s traumatickým poraněním mozku v akutním stádiu onemocnění.
Abstract v angličtině:
Objectives: The main objective of this bachelor´s thesis is to promote the comprehensive utilization of sensory stimulation in Occupational Therapy practice in patients with traumatic brain injury in the acute stage of disease using a Sensory Stimulation Kit. The work is divided into two parts. The first section summarizes the theoretical issues of traumatic brain injury, early rehabilitation of patients with traumatic brain injury, distribution and causes disturbances of consciousness, the various methods and concepts usin element sof sensory stimulation in Occupational Therapy praktice. In the second, practical part of that case reports of patients, in which I used information from clinical documentation, dates from the patient's own observation, description, course of treatment and condition assessment conducted in patients after sensory stimulation throughout the course examiner's investigation using a Sensory Stimulation Kit. It turned out that using sensory stimulation of two patients with traumatic brain injury in the acute stage of illness, had the conditions in which it was implemented, the impact on the health status of patients. Sensory stimulation is a suitable complement to the range of therapeutic methods and techniques used in the care of such sick patients. This work also evaluates the advantages and disadvantages resulting from the use of sets of sensory stimulation in the Occupational Therapy for patients with traumatic brain injury in the acute stage of disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Štěpánková 3.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Štěpánková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Štěpánková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mária Krivošíková 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Olga Nováková 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12 kB