velikost textu

Biologie buněk neurální lišty ve vztahu ke kraniofaciální diversitě obratlovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biologie buněk neurální lišty ve vztahu ke kraniofaciální diversitě obratlovců
Název v angličtině:
Neural crest biology with respect to diversity of vertebrates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jan Štundl
Vedoucí:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Id práce:
81513
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evoluce, kraniofaciální diversita, neurální lišta, obratlovci
Klíčová slova v angličtině:
evolution, craniofacial diversity, neural crest, vertebrates
Abstrakt:
Neurální lišta je extenzivně migrující populace buněk, která vzniká během raného vývoje embrya obratlovců v průběhu neurulace. Poskytuje obrovskou škálu různých buněčných typů, které vytvářejí nové tkáně, jenž se vyskytují pouze u obratlovců. Buňky neurální lišty se spolu s mesodermem podílejí (mj.) na tvorbě hlavy obratlovců, která je chápána jako jedna z nejdůležitějších inovací v evoluci obratlovců. Neurální lišta je často viděna jako klíčový faktor zapříčiňující obrovskou kraniofaciální diversitu. Hlavním cílem této práce bylo seznámit se s populací buněk neurální lišty a porozumět její důležitosti v evoluci obratlovců a především při tvorbě kraniofaciální diversity.
Abstract v angličtině:
Neural crest is an extensively migrating population of cells that arise during early development of vertebrate embryos. It provides a huge variety of different cell types that generate new tissues which occur only in vertebrates. Neural crest cells together with the mesoderm participate on the formation of the head of vertebrates, which is viewed as one of the most important innovations in the evolution of vertebrates. Thanks to their skeletogenic potencial neural crest cells are percieved as a key factor causing massive craniofacial diversity. The aim of this thesis was to get acquainted with the population of neural crest cells and try to understand its importance for the evolution of vertebrates and especially for generating craniofacial diversity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Štundl 2.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Štundl 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Štundl 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Černý, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Němec, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB